ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

جنايات شيعيان در بحرين ... آتش زدم يك جوان مسلمان به نام محمد رياض " رحمه اللههیچ نظری موجود نیست: