۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

فيلمي مستند از يك موذن كه توسط شيعيان مزدور و جنايتكار بحريني زبانش بريده شده و وحشيانه شكنجه شده استهیچ نظری موجود نیست: