۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

تحليلگر عرب : ايران اولا به فكر دادن آزادي به مردم مظلوم عرب در اهواز باشد و بعد آزادي را به بحرين ببرد


به گزارش آژانس خبري تفتان يكي از تحليلگران و روزنامه نگاران عرب در مطلبي نوشته است كه ايران بهتر است اول در فكر اعطاي آزادي به مردم خود باشد و سپس به بحرين بيانديشد و شيعياني كه دم از مظلوميت و محروميت و تبعيض در بحرين مي زنند نگاهي به وضع اسفبار شيعيان اهواز هم بياندازند كه فقط بنا بر عرب بودن از همه حقوق انساني خود محروم هستند در حالي كه تمامي منابع گاز ايران دراين اقليم است اما مردم عرب اهواز حتي از آب نوشيدن هم محرومند.
ناصر العتيبي روزنامه نگار عرب افزوده است كه : ايران اولا به فكر مردمان مظلوم وستمديده خود باشد كه از حقوق حتي انساني خود محروم هستند و نيازي نيست ايران از مظلوميت شيعيان بحرين سخن گويند و ايران بايد شرم كند كه از تبعيض سخن مي گويد در حالي كه اهلنست ايران از شديدترين تبيض رنج مي برند و در اقليمهائي كه داراي اكثريت هستند از ابتدائي ترين حقوق خود محروم هستند و حتي كوچكترين اختياري در سرنوشت سرزمين هاي آبائي خود ندارند اين در حالي است كه در بحرين شيعيان حتي وزير و در رده هاي بالا جاي داشتند.
اين روزنامه نگار مي افزايد كه ايران داراي اهداف صفوي و مجوسي است كه مي خواهد برنامه مجوسي و ضد اسلامي خود را به جهان اسلام صادر نمايد و اين ضرورت بيداري هرچه بيشتر جهان اسلام و عرب را مي طلبد و بايد از خواسته ها و مبارزات داخل ايران عليه رژيم حمايت شود.

هیچ نظری موجود نیست: