۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

امام زمان شيعيان يك جنايتكار وحشي است


برخي آخوندهاي شيعه از امام زمان خود چنين سخن مي گويند كه گويا اهلسنت هم به چنين امام زمان كاذبي عقيده دارند در صورتيكه اهلسنت هرگز به امام زمان شيعي اعتقاد ندارند و فقط از برخي روايات اهلسنت ثابت مي شود كه نزدكي قيامت يك مجدد به دنيا مي آيد و براي عدالت و برابري جهاد مي كند و پرچم اسلام را بلند مي كند.
اما امام زمان شيعيان يك فاشيست و يك جنايتكار و يك وحشي است كه جز به قتل و جنايت به چيزي ديگر نمي انديشد و طبق راوايات شيعي امام زمانشان لخت مادر زاد از غار بيرون مي شود و اولين كسي كه العياذ بالله به او ايمان مي آورد پيامبر عظيم الشان اسلام صلي الله عليه و سلم مي باشد ( العياذ بالله) و سپس تمام پيامبران بدست اين فرد عريان و برهنه بيعيت مي كنند و به وي ايمان مي آورند .العياذ بالله
سپس اين امام زمان شيعيان به جاي جنگ با كفار و دشمنان اسلام اول كاري كه مي كند سراغ قبرهاي دو يار و ياور پيامبر عظيم الشان اسلام ابوبكر صديق رضي الله عنه و عمر فاروق رضي الله عنه مي رود و اين دو يار بهشتي پيامبر را از قبر بيرون كرد و انتقام پدرانش را از اين دو يار و ياور پيامبر اسلام صلي الله عليه و سلم مي گيرد .
و سپس سراغ مادر مومنان و ناموس رسول الله عايشه صديقه رضي الله عنه و حفصه رضي الله عنه مي رود و آن دو را از قبر بيرون مي كند وشلاق مي زند . العياذ بالله .
و سپس اين امام زمان وحشي كه انسانها را مانند جدش اسماعيل صفوي و نه علي رضي الله عنه بدر مي آورد و شكنجه مي كند و اعدام به جاي جنگ با كفار جنگ با اهلسنت را آغاز مي كند و جنگ با اهلسنت اولين فريضه جهادي وي محسوب مي شود.
و چون عربها اهلسنت هستند لذا بايد اين قوم پيامبر اسلام همه ته تيغ امام زمان وحشي شيعيان بگذرند و همه كشته شوند تا دل امام زمان شيعه ها خنك شود.
و طبق روايات خود شيعيان اين امام زمان خونخوار دو سوم بشريت را خواهد كشت و به هيچ كس رحم نخواهد كرد و بي باكانه به جنايت عليه بشر ادامه خواهد داد امام زمان چنان قسى القلب وبيرحم است كه حتى مجروحان را كشته واز كسى توبه هم نميپذيرد.


آري اين است امام زمان شيعيان و سوگند به الله ما اهلسنت چنين شخصي را هرگز نمي توانيم امام بناميم بلكه اين چنين شخصي يك جنايتكار وحشي است كه به هيچ كس و حتي به مردگان هم رحم نمي كند.

ابوعبدالمالك ريگي


هیچ نظری موجود نیست: