۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

بیايد برادران كمي بينديشيم كه تا كي بايد سكوت كنيم آيا وقت آن نرسيده است كه به مبارزان بپيونديم زيرا سرزميني كه اشغال شد كسي ديگربراي آزادي آن نمي آيد

سي و دوسال اشغالگري سي و دو سال خونخواري و جنايت سي و دو سال مساجد را بر سر قرآنها ويران كردند كجاست مسلمانيت ما؟مگر نديديم كه بر سر علماي ما چه آمد اما ما باز هم سكوت كرديم آيا باز هم ميخواهيم سكوت كنيم سي و دو سال سياه بر ما گذشت باز هم چند سال ديگر بايد بنشينيم و چشمان خود را بر اين همه جنايت ببنديم؟ سي و دوسال زندگي را در فقر و محروميت گذرانديم و هر رييس جمهوري آمد دروغي گفت ورفت و ما دلمان را خوش كرديم كه به نفع ماست چرا مردمان غير بومي محروم نيستند.
بياييد برادران كمي بينديشيم كه تا كي بايد سكوت كنيم، آيا وقت آن نرسيده است كه به مبارزان بپيونديم زيرا سرزميني كه اشغال شد كسي ديگربراي آزادي آن نمي آيد،و خودمان بايد بپا خيزيم.اينجا بلوچستان است كه مردمانش در طول تاريخ به هيچ اشغالگري اجازه نداده اند كه آن را اشغال كند و مارا چه شده است كه اين چنين سكوت مرگباري كرده ايم وخوب بدانيم همانطور كه امروز برادران ما كه در هر گوشه اي ربوده ميشوند و وبه سياه چال انداخته ميشوند قطعا فردا نوبت ماست و چه بهتر كه به مبارزان بپيونديم تا سرنوشت مان را خودمان تعيين کنیم.

خبرگزاری آهوران نیوز

هیچ نظری موجود نیست: