۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

روانشناسی یک قوم تمامیت خواه


در مورد تمامیت خواهی، فرصت طلبی، پرویی، غرور کاذب و لاف زنی پارسیان زیاد گفته و نوشته شده است برخی معتقدند ویژگی های فوق مربوط به حکومت ومرتبطین با حاکمیت است و آنچه در جامعه و رفتار جمعی مشاهده می شود پرتویی از مرام حاکمان است که به مردم سرایت کرده است. ولی من همچنان اعتقاد دارم که این خصایل این قوم است که امروزه در عملکرد زمامدارانش تجلی یافته است، آنان توسط خانواده و جامعه شان طوری بار آورده شده اند که باید تمامیت خواه، فرصت طلب ، پررو، مغرور، تهی مغز و دورو باشند. ضمن اینکه عقاید نفاق آلود و منافق پرور مذهبی بروز این خصایل را بیش از پیش تقویت می کند. بگذارید مروری بر خصایل شوم این قوم بنماییم تا بدینوسیله درک این موضوع برای دوستان ساده تر باشد:

1- فرصت طلبی در رگ و ریشه این قوم اعم از مردم عادی و زمامداران آن نهفته است.

ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: