۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

برخوردخصمانەی پلیس ترکیە با معترضین ـ آنهم اگر معترض کرد باشد

۱ نظر:

سازمان مخفی ایران گفت...

بخش انتشاراتی سچفخا
تقدیم به ببرهای مازندران
جشنِ مازندرانیهابه افتخارِرفقای چریکهای بلوچستان وبه سبک بلوچها
پیوندی تاریخی وکهن مابین این دوملّت همیشه قهرمان ومبارز