۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

درگیریهای شدید در نقاط مرکزی تهران

میدان ولیعصر به صورت کامل و بخش هایی از خیابان آزادی در دست مردم است. پیاده روها آکنده از آزادیخواهان است و لباس شخصی ها می گریزند. دود و آتش این مناطق را فراگرفته و نیروهای امنیتی به سوی مردم تیراندازی می کنند.
تا کنون 3 نفر زخمی شدند اما از تلاف احتمالی و دستگیری ها به هیچ عنوان آمار دقیقی نیست. مردم به سوی نیروی های امنیتی گلوله های آتشین پرتاب می کنند و هرلحظه گوشه ای از خیابانها درگیری و جنگ گریز می شود. ماشین ها با بوق ممتد و کر کننده از تظاهرات حمایت می کنند. لباس شخصی ها با موتور به صفوف تظاهرکندگان حمله بر شدند اما مردم با واکنشی شدید آنها را فرار دادند. تهران در آتش است.

هیچ نظری موجود نیست: