۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

امامزادگان دروغین شیوه جدید چپاول ملت ایران

امامزادگان دروغین
شیوه جدید چپاول ملت ایران از سوی جمهوری اسلامی
همواره با خواندن تاریخ کهن سرزمین مادری درمی یابیم که سرزمین و مردمان این خاک پرگهر در طول اعصارمختلف؛با حکومتهای متفاوت و شرایط اجتماعی متغیر دارای یک نوع دگراندیشی دینی و خداپرستی و اعتقاد به آفریدگار یکتا بوده اند.از زمان ایجاد سرزمین پارسیان با حکومتهای مقتدرش تا نظامهای ضعیف چند قرن اخیر و بخصوص تغییرات عمیق و ژرف بعد از ورود اسلام به ایران؛همه نشاندهنده این مسئله است که ایرانیان دارای احساسات عمیق و پاک و مقدس اند.اما تاریخ هرمقدار که به جلو می آیدو بویژه در سه دهه اخیر یعنی بعد از نظام تحمیلی سال ۵۷ و روی کار آمدن آخوندهای اشغالگر که با برنامه بلندمدت انگشت بر نقطه حساس دینداری مردم گذاردند راه را برای غارتگری خود نیز هموار نمودند.از ایجاد خرافه پرستی در مکتب شیعه ابائی نداشتند تا بتوانند موقوفات دفتر آقا و ذخائر و غنائم را افزایش دهند.از ایجاد چاهی منسوب به امام موعود تا فروش چفیه های متبرک شده در مزار فلان امامزاده بی اصل و نسب؛از دوره گردانی مفبره در شهرها گرفته تا دعوت مردم برای شرکت در ثواب عظیم اخروی برای ساخت حرم همه و همه نشاندهنده سوء استفاده دستگاه حاکمه از اعتقادات پاک و بی ریای مردم ماست.در سالهای اخیر سازمان اوقاف
رژیم بطور چشمگیر دست به ثبت امامزادگانی زده که هیچ شجره نامه و سندیتی مبنی بر واقعی بودن این بقعات نوظهور دردست نبوده و فقط بنا رابر گفته های مشتی آدمهای بدون تخصص در زمینه مسائل تاریخی و اسلامی گذارده و با ساخت اماکن زیارتی راه را برای واریز پولهای این مردم به حساب خامنه ای فراهم نمودند و هر زمانی که صدای منتقدی را در اینباره شنیدند به او لقب بی دین دادند.رژیم در این سناریو که متنش را با عنوان ٫ به بازی گرفتن احساسات مردم٫ آغاز میکنددر واقع هدف را دو چیز درنظر گرفته است اولأ با ایجادو گسترش قارچی این اماکن منبع درآمد چشمگیری برای خود ایجاد میکندو دومأ ذهن مردم را مدام در مسائل دینی که این شکلش چیزی جزء خرافه پرستی نیست درگیر میکند تا توجه آنها را به مسائل سیاسی کم و کمتر کند.
امامزادگان خیالی رژیم روز به روز متولد میشوند تا با قدم نورسیده به چپاول و غارت ملت بپردازند.ولی مردم ما اگاهند و در دام نقشه این عنکبوتیان گرفتارنخواهند شد.
فقط خواست خود را از احد یکتا بخواهیم
دکترمحمدرضاکوچکی
فعال سیاسی
سوئد

هیچ نظری موجود نیست: