۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

هر کس باد بکارد توفان درو میکند. هر کس با ملت خود بدی میکند با خود بد میکند

دکتر رضا حسین بر
جمهوری اسلامی چهار جوان دیگر بلوچ را در روز اول سال مسیحی در زندان زاهدان اعدام کرد و مدعی شد که این کار با سرعت و دقت انجام شده است.
‫ سپس تاکید کرد که تمام مراحل قانونی محاکمه با حضور وکیل مدافع طی گردیده و محاکمه نیز علنی بوده است. تا آنجا که مردم ایران تجربه دارند یک کار عادی کوچک مدتها طول میکشد که بسر انجام برسد. حالا چطور شده که محاکمه ۴ نفر بلوچ با رعایت تمام موازین قانونی و با حضور هیات منصفه به این سرعت انجام گردیده است؟ ‫این ادعای جمهوری اسلامی مثل تمام اتهامات دیگر رژیم به مخالفان خود بی اساس است. رژیمی که فقط در یک فقره اختلاس اموال عمومی، هجده و نیم میلیارد دلار را در ترکیه از دست داد، میگوید که ۲۰ میلیارد دلار در اختیار جنبش سبز بوده تا نظام را براندازی کنند. آن گاه مردم بی گناهی را که خواستار انتخابات صحیح بودند، دستگیر و متهم به براندازی رژیم میکند. ‫ا عدام چهار جوان بلوچ در راستای ایجاد ترس و وحشت است. همانطور که کشتن دو بلوچ دیگر در سه چهار روز گذشته، بهمین منظور بود. اما اگر قرار بود بلوچ ها از شکنجه و ا عدام بترسند تا بحال ترسید شده بودند و خفت و خواری را نیز پذیرفته بودند. بنظر میرسد که جمهوری اسلامی نمیتواند بفهمد که در فرهنگ حماسی بلوچستان ترس وجود ندارد. بر عکس هر کس بخواهد انها را بترساند، انها را باین نتیجه میرساند که ترسسشان مساوی نابودی شان است. ‫ا عدام ۱۱ جوان بلوچ مشکل رژیم را حل نکرد، همچنان که ا عدامهای قبلی در شهر های دیگر ایران نیز مشکل آنرا حل نکرد. همانطور که ا عدام علی صارمی و علی اکبر سیادت مشکل آنرا حل نکرد.‫جمهوری اسلامی نمیداند که یک حادثه بیجا و بیمحل در تاریخ است. تاریخ را نمیتوان به قرون گذشته باز گرداند. گذشته تاریخی را هم نمیتوان به زمان حاضر در اورد و آسوده ماند. تنها راه رژیم بروز شدن است. معلوم نیست چرا جمهوری اسلامی حق مردم را به مردم نمیدهد تا خود و مردم را آسوده کند.

‫ هر کس باد بکارد توفان درو میکند. هر کس با ملت خود بدی میکند با خود بد میکند.

هیچ نظری موجود نیست: