۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

این ایمان محکم مبارزین است که رژیم را دیوانه و پریشان کرده است

اینجا کوهستانهای بلوچستان است ، مبارزین در بدترین شرایط ، زندگی را سپری میکنند ، هوای سر د ، چادرهای پاره پاره ، فشنگ های زنگ زده ، آب گل آلود ، غذایی که از برگ درختان تهیه میشود ، دیده میشوند.

جوانکی تفنگ پدری بر دست داشت ، آن تفتنگکی نه از امریکا خریداری است نه از روس ، بلکه آن برنو کهنه ای است که نیاکان بلوچ در جنگ با پرتغالی و انگلیسی ها استفاده نموده اند و از ارث پدری به مبارزین رسیده است.

در اینجا هلی کپترهای امریکایی مشاهده نمیشود ، بلکه الاغ کوهی است که وسایل مبارزین را حمل و جابجا میکند.

آری در اینجا هیچ چیزی امریکایی که رژیم روزانه برچسب میزند مشاهد نمیشود ، جای بسی حیرت است رژیم با چه زبانی و با چه رویی به مبارزین برچسب امریکایی میزند ، دروغ گفتن حدی دارد ، ولی این دروغی که آخوندهای میبندند خیلی شرم آور است.

در اینجا ایمان است ، ایثار و خودگذشتگی ، اخلاص و فکر همدردی

این ایمان محکم مبارزین است که رژیم را دیوانه و پریشان کرده است .

در این کوههای تاریک ، مبارزین با ایمانی هستند که روزها روزه میگیرند و شب ها درنماز و دعا سپری میکنند

بیایید ببینید که در اینجا ایمان است نه دار و مدار دنیوی

ابوعبدالمالک میربلوچ

۱ نظر:

کمیته شمال-ببرهای مازندران گفت...

ه نام خلق قهرمان ایران
هموطننان گرامی

بافرارسیدن چهلمین سالگشت حماسه پرافتخاروهمیشه ماندگار۱۹بهمن روزحماسی سیاهکل،وبیست ودومین سالروزتولدسازمان مخفی ایران،وهجدهمین سالروزتولدکمیته شمال -ببرهای مازندران،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران جهت تعیین مسئول کل سازمان چریکها،اقدام به رفراندوم درون سازمانی وبامعرفی تعدادی ازرفقای مسئول به عنوان کمیته وشورای عالی سازمان،مسئولیت این سازمان راازحالت انفرادی خارج وبعدازتاریخ ۱۹بهمن ۱۳۸۹،سازمان مخفی ایران توسط کمیته عالی،(بالاترین کمیته درسازمان)،رهبری وهدایت خواهدشد.