۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

سرمچاران بلوچستان را از تبليغـات دکتر عبدل دوشوکی باکی نيست!

چند سالی است که آقای دکتر دوشوکی «سياستمدار» فعال در دنيای مجازی اينترنت، «تحليل گر سياسی»، دوست نزديک رضا ميرپنج ثانی، «صاحب نظر» در خبرگزاريها بخصوص بی بی سی، فعال حقوق بشر و ... تشريف دارند.
آقای دکتر دوشوکی فکر می کنند که کاره ای در سياست ايران و بلوچستان شده اند در مورد هر موضوع و رويدادی حرفی دارد و ماشاءِالله با باد ( چربـی )غبغبی که در لندن کسب کرده اند در حين اظهار نظر هميشه وانمود می کنند که حق فقط با اوست. برای رضايت خاطر رضا ميرپنج ثانی و هم پيالگی هايش درتبليغات بر ضد سرمچاران بلوچستان هميشه بيقرار است.
غافل از اينکه کسی که جان بر کف گرفته و برای اآزادی وطن ( بلوچستان)، برای دفاع از مردم ستمديده بلوچ، برای مرهم گذاشتن بر دردهای هزاران مادر و خواهر داغديده بلوچ، بخاطر اشکهای هزاران کودک يتيم بلوچ ازجان وزندگی شيرين خويش می گذرند هيچگونه اعتنايی به آقای دوشوکی و تبليغات دشمن پسندانه وی ندارند.
آقای دوشوکی از «حقوق بشر» و.. می گويد و برای رضايت دشمن بيشتر به سرمچاران بلوچستان می تازد تا گفتن ونوشتن از کشتار هزاران بلوچ، از هزاران زندگی تخريب شده، از تخريب جامعه بلوچستان، از قربانيان فاشيسم فارس از و بخاک و خون کشيده شدن بلوچستان در سی سال اخير « حقوق بشر» آقای دوشوکی به بلوچ و بلوچستان که می رسد رنگ می بازد.
جناب دکتر شما که گويا خود بلوچ بوديد از شما بعنوان يک هم نوع و يک انسان انتظار نمی رفت که به جانب دشمنان بلوچستان بغلتيد! و فارغ از همدردی بر ضد مردم خويش آنهم پيشتازان اين مردم مظلوم لگد پرانــی کنيـد. آقای دوشوکی بيانيه حقوق بشر می گويد هر انسانی آزاد هست تا هر عقيده سياسی و نظريه ای داشته باشد و اظهار نظر آزادانه نيز حق هر بشراست.
شما که د ر لندن زندگی و « مبارزه» می کنيد از بند بند بيانيه حقوق بشر برخودار هستيد و گفتنی ها، ناگفتی ها و نظرات تان را آزادانه و بدون وقفه به اطلاع ديگران می رسانيد اما اين امر نمی تواند دليلی بر پراکندن تبليغات بر ضد مبارزان جان بر کف و مردم بيدفاع بلوچستان باشد.
چگونه بخود اجازه می دهيد که از اعدام قريب الوقوع شيرانی يک کوه بسازيد تا همصدا با دشمنان رنگارنگ بلوچها را تروريست معرفی کنيد درحاليکه چشمهايتان را درمورد قربانيان بيشمار تروريسم دولتی در بلوچستان و به ويرانی کشاندن وطن (بلوچستان) و جنايات بيحد و مرز فاشيستهای اشغالگر عمدا و کاملا بسته ايد؟
اگـر می خواهيد لطفا بخود آئيـــد.
بلـــوچ

هیچ نظری موجود نیست: