۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

فتواهای سری سیستانی در مورد جواز کشتن اهل سنت

همام حمودی یکی از رهبران حزب مجلس اعلای عراق در برنامه ای در کانال الحرة گفت: آیت الله سیستانی فتوا و سخنانی سری دارد که در آنها گفته است کشتن مسلمان غیر شیعه جایز می باشد و هیچ فرقی بین ناصبی و غیر ناصبی نگذاشته است .
همام حمودی افزود: آیت الله سیستانی در این زمینه بسیار تندرو هستند و مسلمان را فقط شیعه ی دوستدار اهل بیت و تابع مذهب اهل بیت می داند و حمودی در ادامه سخنان خود گفت : ایت الله سیستانی فتواهایی دارد که برای عموم مردم نیست بلکه برای رهبران سیاسی مقلد خود و مراجع عظام می باشد .
این برنامه که از کانال الحره پخش به منظور بررسی تأثیر فتوا در واقایع عراقی از نظر سیاسی و اجتماعی بود . و همام حمودی که مجری برنامه بود به طور ویژه به نقش حوزه ی نجف و شخص سیستانی در حمایت از حکومت شیعه در عراق اشاره کرد . و حمودی با گفتن این مطلب که آیت الله سیستانی یکی از تندرو ترین و خشنترین افراد در به کارگیری قدرت بر ضد مخالفان سیاسی شیعه است باعث شوکه شدن مخاطبان شد .
همام حمودی یکی از اساتید متخصص حوزوی می باشد و دارای روابط گرمی با شخص سیستانی و فرزند وی علیرضا می باشد . گفتنی است که حمودی در یک مقاله که در روزنامه ی البینه که متعلق به حزب مجلس اعلا می باشد در مورد فتواهای سری سیستانی و تندرو بودن وی با مخالفان سخن گفته است و سیستانی را خشنترین فرد در مقابل مخالفان خود معرفی می کند .
خواننده ی گرامی ملاحظه بفرمایید که سیستانی غیر از آنچه که در باطن دارد اظهار می کند و این از بزرگترین نشانه های منافقین می باشد .

اخبار جهان اسلام به نقل از المختصر

۱ نظر:

سازمان مخفی ایران گفت...

پیام کمیته نظامی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
به
چریکهای مسلح بلوچستان
______________________

بنام خلق قهرمان ایران
وبادرودهای بیکران به همه رفقای رزمنده فدائی خلق ورفقای مبارزدرجنبش مردمی بلوچستان


رفقای مبارز
همان طورکه شمابهتروبیشترازهمه ازذات ومنش ددمنشانه حکومت ننگین آخوندهاورژیم سفاک وارتجاعی ولایت فقیه آگاهی ،واطلاع دارید،ودرست براساس کلیه ستمهاوظلمهائی که برخلق ستمدیده بلوچستان،که طی سه گذشته،ازطرف وحشی هاوبربرهای نوظهورشیعه آخوندی ،اعمال شده ومی شود،شمارفقای مبارزدردفاع ازحق وحقوق خوددست به اسلحه برده وبه مبارزه مسلحانه پرداخته وهرازچندگاهی بایورشهای مسلحانه،(که مااعتقادکامل داریم)حضورووجودسیاسی خودرادرکلیت جنبش سراسری ومردمی خلق قهرمان ایران،اثبات وبه عنوان یک نیروی رزمنده ونظامی درمنطقه سیستان وبلوچستان وجودشجاعانه خودرانشان دادید