۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

شهيد حاج ناصر و حاج لال محمد شه بخش


تصوير حاجي لال محمد و حاجي ناصر شيه بخش

مگوئيدآن كساني كشته گشتند

براه حق به دار جنايت آويخته گشتن

به نزدرب خودمردگانند

كه بلكه جمله ايشان زندگانند

شمايان اينقدراي خلق نادان

نميدانيدازحال شهيدان

حديث گفته است آن شاه ابرار

شهيدان زنده اندبرنزد جبار

بجنت درحواصل هاي مرغان

همه باشندزيرعرش رحمان

ندارندآرزوي دار دنيا

تمامي شادومسرور ندآنجا

جزاين كه آرزودارند ايشان

بيابندزندگي ازرب رحمان

برين دنيابحكم رب جبار

غزاسازنددوباره بكفار

به امرحق شهادت رابيابند

ثوابات زيادت رابيابند

نبي گفته كه جنت راخدا كرد

به زيرسايه شمشيرها كرد

دوستدار مجاهدان از چاه احمد

۶ نظر:

شهيد آينده بلوج گفت...

شهداى عزيز مكران شهادتتان مبارك،
ميدانم كه سلام كرم قوم بلوج را به رسول اكرم(ص) وصحابه كرام(رض)رسانديد.
و تعريف كرديد كه مجوسان و رافضيان وكليه فرزندان ابو لؤلؤ على الخصوص خامنه اى ملعون و توله هايش جه دشمنى و كينه اى با دوستداران رسول الله و ام المومنين وصحابه كرام بيدا كردند.
و تعريف كرديد كه با اسم اسلام تيشه بر ريشه اسلام زده و خود بت برستى نوين را با برجسب اسلام ساخته اند،
وخامنه اى ديّوس و سك را خدا دانسته و احمقى نجس يهودى الاصل را مهدى مى نامند، و زنده هاى لايق را به فجيع ترين روش ممكن به شهادت ميرسانند و مردكان را طواف كرده و مى برستند.
و عده اندكى از توله سكهاى دست برورده بيت رهبرى را ايرانى دانسته و اكثريّت باشعور و متفكر ايرانى الاصل را با برجسبهاى كوناكون منافق مينامند، درصورتى كه خود شيطان دهرند.
(( الا لعنة الله على الظالمين و الكاذبين ))

شهيد آينده بلوج از مكران غربى

شهيد آينده بلوج گفت...

شهداى عزيز مكران شهادتتان مبارك،
ميدانم كه سلام كرم قوم بلوج را به رسول اكرم(ص) وصحابه كرام(رض)رسانديد.
و تعريف كرديد كه مجوسان و رافضيان وكليه فرزندان ابو لؤلؤ على الخصوص خامنه اى ملعون و توله هايش جه دشمنى و كينه اى با دوستداران رسول الله و ام المومنين وصحابه كرام بيدا كردند.
و تعريف كرديد كه با اسم اسلام تيشه بر ريشه اسلام زده و خود بت برستى نوين را با برجسب اسلام ساخته اند،
وخامنه اى ديّوس و سك را خدا دانسته و احمقى نجس يهودى الاصل را مهدى مى نامند، و زنده هاى لايق را به فجيع ترين روش ممكن به شهادت ميرسانند و مردكان را طواف كرده و مى برستند.
و عده اندكى از توله سكهاى دست برورده بيت رهبرى را ايرانى دانسته و اكثريّت باشعور و متفكر ايرانى الاصل را با برجسبهاى كوناكون منافق مينامند، درصورتى كه خود شيطان دهرند.
(( الا لعنة الله على الظالمين و الكاذبين ))

شهيد آينده بلوج از مكران غربى

شهيد آينده بلوج گفت...

شهداى عزيز مكران شهادتتان مبارك،
ميدانم كه سلام كرم قوم بلوج را به رسول اكرم(ص) وصحابه كرام(رض)رسانديد.
و تعريف كرديد كه مجوسان و رافضيان وكليه فرزندان ابو لؤلؤ على الخصوص خامنه اى ملعون و توله هايش جه دشمنى و كينه اى با دوستداران رسول الله و ام المومنين وصحابه كرام بيدا كردند.
و تعريف كرديد كه با اسم اسلام تيشه بر ريشه اسلام زده و خود بت برستى نوين را با برجسب اسلام ساخته اند،
وخامنه اى ديّوس و سك را خدا دانسته و احمقى نجس يهودى الاصل را مهدى مى نامند، و زنده هاى لايق را به فجيع ترين روش ممكن به شهادت ميرسانند و مردكان را طواف كرده و مى برستند.
و عده اندكى از توله سكهاى دست برورده بيت رهبرى را ايرانى دانسته و اكثريّت باشعور و متفكر ايرانى الاصل را با برجسبهاى كوناكون منافق مينامند، درصورتى كه خود شيطان دهرند.
(( الا لعنة الله على الظالمين و الكاذبين ))

شهيد آينده بلوج از مكران غربى

شهيد آينده بلوج گفت...

شهداى عزيز مكران شهادتتان مبارك،
ميدانم كه سلام كرم قوم بلوج را به رسول اكرم(ص) وصحابه كرام(رض)رسانديد.
و تعريف كرديد كه مجوسان و رافضيان وكليه فرزندان ابو لؤلؤ على الخصوص خامنه اى ملعون و توله هايش جه دشمنى و كينه اى با دوستداران رسول الله و ام المومنين وصحابه كرام بيدا كردند.
و تعريف كرديد كه با اسم اسلام تيشه بر ريشه اسلام زده و خود بت برستى نوين را با برجسب اسلام ساخته اند،
وخامنه اى ديّوس و سك را خدا دانسته و احمقى نجس يهودى الاصل را مهدى مى نامند، و زنده هاى لايق را به فجيع ترين روش ممكن به شهادت ميرسانند و مردكان را طواف كرده و مى برستند.
و عده اندكى از توله سكهاى دست برورده بيت رهبرى را ايرانى دانسته و اكثريّت باشعور و متفكر ايرانى الاصل را با برجسبهاى كوناكون منافق مينامند، درصورتى كه خود شيطان دهرند.
(( الا لعنة الله على الظالمين و الكاذبين ))

شهيد آينده بلوج از مكران غربى

شهيد آينده بلوج گفت...

شهداى عزيز مكران شهادتتان مبارك،
ميدانم كه سلام كرم قوم بلوج را به رسول اكرم(ص) وصحابه كرام(رض)رسانديد.
و تعريف كرديد كه مجوسان و رافضيان وكليه فرزندان ابو لؤلؤ على الخصوص خامنه اى ملعون و توله هايش جه دشمنى و كينه اى با دوستداران رسول الله و ام المومنين وصحابه كرام بيدا كردند.
و تعريف كرديد كه با اسم اسلام تيشه بر ريشه اسلام زده و خود بت برستى نوين را با برجسب اسلام ساخته اند،
وخامنه اى ديّوس و سك را خدا دانسته و احمقى نجس يهودى الاصل را مهدى مى نامند، و زنده هاى لايق را به فجيع ترين روش ممكن به شهادت ميرسانند و مردكان را طواف كرده و مى برستند.
و عده اندكى از توله سكهاى دست برورده بيت رهبرى را ايرانى دانسته و اكثريّت باشعور و متفكر ايرانى الاصل را با برجسبهاى كوناكون منافق مينامند، درصورتى كه خود شيطان دهرند.
(( الا لعنة الله على الظالمين و الكاذبين ))

شهيد آينده بلوج از مكران غربى

شهيد آينده بلوج گفت...

شهداى عزيز مكران شهادتتان مبارك،
ميدانم كه سلام كرم قوم بلوج را به رسول اكرم(ص) وصحابه كرام(رض)رسانديد.
و تعريف كرديد كه مجوسان و رافضيان وكليه فرزندان ابو لؤلؤ على الخصوص خامنه اى ملعون و توله هايش جه دشمنى و كينه اى با دوستداران رسول الله و ام المومنين وصحابه كرام بيدا كردند.
و تعريف كرديد كه با اسم اسلام تيشه بر ريشه اسلام زده و خود بت برستى نوين را با برجسب اسلام ساخته اند،
وخامنه اى ديّوس و سك را خدا دانسته و احمقى نجس يهودى الاصل را مهدى مى نامند، و زنده هاى لايق را به فجيع ترين روش ممكن به شهادت ميرسانند و مردكان را طواف كرده و مى برستند.
و عده اندكى از توله سكهاى دست برورده بيت رهبرى را ايرانى دانسته و اكثريّت باشعور و متفكر ايرانى الاصل را با برجسبهاى كوناكون منافق مينامند، درصورتى كه خود شيطان دهرند.
(( الا لعنة الله على الظالمين و الكاذبين ))

شهيد آينده بلوج از مكران غربى