۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

عده اي شه رژيم مبلغي دريافت كرته كه مانع اعدام شيراني به بنت

بايد ات كه ائ مشت نفهمين مردمانى جواب بداتين كه وقتى بليتين رزيم بلوج جوانانا مثل مرغ سر بريت شمئى حقوق انسانى ضمير كجايت
شما حالا قلم به دست بوتكت او شه جبهه لوطت كه رزيم مهندس اعدام نبايد به بيت او شه شما در خواست كننت كه اى اعداما ديم به دارت
وقتى رزيم روجى 50 جوان بلوج در يك وقت اعدام كت همى واجه كجايتنت اهانى صدا در نه يهت كه ؟
بايد انت اشانى حبر زرته مه بيت
وشما وتى كارا به كنت ضمنأ عده اى شه رزيم مبلغى كلان دريافت كرته كه مانع اعدام شيرانى به بنت لذا بايد انت هرجه زودتر اى كار انجام به بيت.
شيراني از دبي

۶ نظر:

ناشناس گفت...

بنام پروردگاری که بخشید عقل را در راستای عزت و ازادی
خوشا به حال شما مجاهدان بر حق راه حقیقت که در وادی غربت برای
کسب عزت و ازادی کمر همت بسته اید و در راه اعلای کلمه الله جان عزیز
خویش را فدای ارمان و ان حقیقت والا مینمایید .
خوشا به حال شما که به جای اشک و رشک دست به نبرد برده ایدو برای تحفظ
ناموس رسالت سنگ به شکم بسته اید و از هواپرستی و دنیا طلبی دست کشیده اید و برای ایجاد نفاذ شریعت به کوه و کمر پناه برده اید و دشمنان را در حراس گذاشته اید .
خوشا به حال شما که به جای ارزوی رویاهای به خواب دیده راه شهادت را برگزیده اید
و در راه حراست از شریعت جام شهادت را نوشیده اید و راحت جان به جان افرین تسلیم نموده اید .
خوشا به حال شما که ایمان را سنگر و قران را سلاح و سنت را مسیر راه خویش انتخاب نموده اید .
خوشا به حال شما که به جای ذلت و خفت اسارت را خلوتگاه امن الهی یافته اید .
خوشا به حال شما که عقیده و ارمانتان را دریافته اید و در راه عقیده و ارمانتان در سخت ترین شرایط در اقدام خویش تزلزلی احساس نکرده اید و ازمایشات الهی را یکی بعد از دیگری با سربلندی می گذرانید و شهادت و اسارت عزیزان شما را مصمم تر نسبت
به راه و ارمان و هدفتان نموده است .
من خواهم گفت به دژخیمان که مجاهدان استوارند همچون کوه صابرند همچون ایوب نبی ودارند دلی اسمانی و سخت اند همچون دیوار اهنین .
خواهم گفت که انان مولایی دارندو شما مولایی ندارید
خواهم گفت که رویای خواب انان شهادت است .
خواهم گفت به شما ای دژخیمان که ترک کنید سرزمین عزیز بلوچستان را که بلوچ وبلوچستان جان من است و عزت انان عزت من است و اشک انان دریای خشم من است وخون انان پیکان کمان من است و هر وجب از خاک بلوچستان نشانی از حماسهءنیاکان من است و هر فرزند بلوچستان تکه ای از قلب پر خون من است .
نخواهم لرزید از اسارت وترس شهادت که این الفاظ مرا ارزوست
نحراسم از شوکت و اقتدارت چراکه من مرد میدانم و رسم به وعده ئ خدایم .
سینه ئ من سپر اسلام است و مومنان .قدمهایم نرود سوی دیگر جزمیدان
ارزویم است که اکرام کنی در حقم تا شهادت شود مزد راهم .
همچون امیر فرزانه ام جاودانه گردم در راه مادرم

ناشناس گفت...

بنام پروردگاری که بخشید عقل را در راستای عزت و ازادی
خوشا به حال شما مجاهدان بر حق راه حقیقت که در وادی غربت برای
کسب عزت و ازادی کمر همت بسته اید و در راه اعلای کلمه الله جان عزیز
خویش را فدای ارمان و ان حقیقت والا مینمایید .
خوشا به حال شما که به جای اشک و رشک دست به نبرد برده ایدو برای تحفظ
ناموس رسالت سنگ به شکم بسته اید و از هواپرستی و دنیا طلبی دست کشیده اید و برای ایجاد نفاذ شریعت به کوه و کمر پناه برده اید و دشمنان را در حراس گذاشته اید .
خوشا به حال شما که به جای ارزوی رویاهای به خواب دیده راه شهادت را برگزیده اید
و در راه حراست از شریعت جام شهادت را نوشیده اید و راحت جان به جان افرین تسلیم نموده اید .
خوشا به حال شما که ایمان را سنگر و قران را سلاح و سنت را مسیر راه خویش انتخاب نموده اید .
خوشا به حال شما که به جای ذلت و خفت اسارت را خلوتگاه امن الهی یافته اید .
خوشا به حال شما که عقیده و ارمانتان را دریافته اید و در راه عقیده و ارمانتان در سخت ترین شرایط در اقدام خویش تزلزلی احساس نکرده اید و ازمایشات الهی را یکی بعد از دیگری با سربلندی می گذرانید و شهادت و اسارت عزیزان شما را مصمم تر نسبت
به راه و ارمان و هدفتان نموده است .
من خواهم گفت به دژخیمان که مجاهدان استوارند همچون کوه صابرند همچون ایوب نبی ودارند دلی اسمانی و سخت اند همچون دیوار اهنین .
خواهم گفت که انان مولایی دارندو شما مولایی ندارید
خواهم گفت که رویای خواب انان شهادت است .
خواهم گفت به شما ای دژخیمان که ترک کنید سرزمین عزیز بلوچستان را که بلوچ وبلوچستان جان من است و عزت انان عزت من است و اشک انان دریای خشم من است وخون انان پیکان کمان من است و هر وجب از خاک بلوچستان نشانی از حماسهءنیاکان من است و هر فرزند بلوچستان تکه ای از قلب پر خون من است .
نخواهم لرزید از اسارت وترس شهادت که این الفاظ مرا ارزوست
نحراسم از شوکت و اقتدارت چراکه من مرد میدانم و رسم به وعده ئ خدایم .
سینه ئ من سپر اسلام است و مومنان .قدمهایم نرود سوی دیگر جزمیدان
ارزویم است که اکرام کنی در حقم تا شهادت شود مزد راهم .
همچون امیر فرزانه ام جاودانه گردم در راه مادرم

ابو بلال گفت...

بنام پروردگاری که بخشید عقل را در راستای عزت و ازادی
خوشا به حال شما مجاهدان بر حق راه حقیقت که در وادی غربت برای
کسب عزت و ازادی کمر همت بسته اید و در راه اعلای کلمه الله جان عزیز
خویش را فدای ارمان و ان حقیقت والا مینمایید .
خوشا به حال شما که به جای اشک و رشک دست به نبرد برده ایدو برای تحفظ
ناموس رسالت سنگ به شکم بسته اید و از هواپرستی و دنیا طلبی دست کشیده اید و برای ایجاد نفاذ شریعت به کوه و کمر پناه برده اید و دشمنان را در حراس گذاشته اید .
خوشا به حال شما که به جای ارزوی رویاهای به خواب دیده راه شهادت را برگزیده اید
و در راه حراست از شریعت جام شهادت را نوشیده اید و راحت جان به جان افرین تسلیم نموده اید .
خوشا به حال شما که ایمان را سنگر و قران را سلاح و سنت را مسیر راه خویش انتخاب نموده اید .
خوشا به حال شما که به جای ذلت و خفت اسارت را خلوتگاه امن الهی یافته اید .
خوشا به حال شما که عقیده و ارمانتان را دریافته اید و در راه عقیده و ارمانتان در سخت ترین شرایط در اقدام خویش تزلزلی احساس نکرده اید و ازمایشات الهی را یکی بعد از دیگری با سربلندی می گذرانید و شهادت و اسارت عزیزان شما را مصمم تر نسبت
به راه و ارمان و هدفتان نموده است .
من خواهم گفت به دژخیمان که مجاهدان استوارند همچون کوه صابرند همچون ایوب نبی ودارند دلی اسمانی و سخت اند همچون دیوار اهنین .
خواهم گفت که انان مولایی دارندو شما مولایی ندارید
خواهم گفت که رویای خواب انان شهادت است .
خواهم گفت به شما ای دژخیمان که ترک کنید سرزمین عزیز بلوچستان را که بلوچ وبلوچستان جان من است و عزت انان عزت من است و اشک انان دریای خشم من است وخون انان پیکان کمان من است و هر وجب از خاک بلوچستان نشانی از حماسهءنیاکان من است و هر فرزند بلوچستان تکه ای از قلب پر خون من است .
نخواهم لرزید از اسارت وترس شهادت که این الفاظ مرا ارزوست
نحراسم از شوکت و اقتدارت چراکه من مرد میدانم و رسم به وعده ئ خدایم .
سینه ئ من سپر اسلام است و مومنان .قدمهایم نرود سوی دیگر جزمیدان
ارزویم است که اکرام کنی در حقم تا شهادت شود مزد راهم .
همچون امیر فرزانه ام جاودانه گردم در راه مادرم

چریکهای فدائی خلق -ببرهای مازندران گفت...

پیام چریکهای مسلح فدائی خلق به رفقای چریکهاورزمندگان مسلح بلوچستان درباره گذشت یااعدام مزدوراتمی وابسته به رژیم ولایت نجس ووقیح آخوندی
ببرهای مازندران:رفقای رزمنده بلوچ دراینگونه مواردنه عجله وشتاب بخرج دهندونه اسیراحساساتی شوندکه درآینده باعث پشیمانی جنبش مقاومت مردمی بوچستان شود.این پیام عجالتاًبه رفیق عبدالرئوف ریگی رسانده شود.
بزودی چریکهای مسلح فدائی خلق درمازندران ،توضیحات کامل ومفصل راخواهندداد.تنهادرصورتی این مزدوروکارمنداتمی رااعدام کنیدکه مزدوران مسلح وابسته به حکومت،باعملیات نظامی درحریم پایگاههای نظامی شما،قصدنجات این مزدورراداردکه بلافاصله ا عدام انقلابی کنید.درغیراین صورت لطفاًولطفاًبه توضیحات ونظرات نه تنهاماچریکهای مسلح فدائی خلق،که دریک نظرسنجی عمومی،به نظرات خلق ستمدیده بلوچستان نیزتوجه وبرطبق خواسته اکثریت مردم دریک نظرسنجی(رفراندم)عمومی پابپای خواسته اکثرآرادهندگان عمل کرده تاازاین طریق بروجودحرکات ورفتارهای سیاس خود،مُهرتائیدبزنید.
رفقای رزمنده بلوچ فعلاًازاعدام این کارمندمزدورخودداری کنند
نظرات مفصل دراین زمینه بزودی داده خوادشد
بادرودبه شما

ناشناس گفت...

بسیاری به گونه ای مختلف به این مسیله شیرانی دامن میزنند و هر کس با ادبیات
متفاوت حال اگر یک انسان از یک گروه و جنبش که خود را وابسته به مردم خود میداند و همان مردم تقاضایی داشته باشند هزاران انگ به ان وارد میکنند که وابسته به رژیم است .در صورتیکه هیچ بلوچی دشمن بلوچ و بلوچستان نیست حال دوستان بهتر میدانند که که کدام حق است و کدام ناحق
مبارکی از دبی

ناشناس گفت...

سرمچاران عزیزسلام! شما از ھمہ بھتر میدانید کہ با این مزدور ولایت آخوندی چگونہ برخورد شود،شما بودید کہ جان برکف و خون در طشت با ھزاران زحمت ومرگ را خریدار شدید و او را از مسافتی بس دور بہ خاک پاک بلوچستان آوردید، دوستان رژیم بہ سادگی ھرکسی را بہ ھمچنین منسبی بکار نمیگیرد، مگر مزدوری خویش را ثابت کند،پس آنگونہ کہ لازم میدانید با وی رفتار شود، وسلام آجوج ـ ماجوج بلوچ