۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

تکلیف کارمند هسته ای رژیم را ملت بلوچ تعیین میکنند نه حامیان رژیم

در مصاحبه ی یکی از مدعیانی که به دفاع از شیرانی کارمند هسته ای رژیم پرداخته است ، هنگامیکه خبرنگار از مدعی می پرسد که چرا دیگر سیاسیون بلوچ از این جنایتکار دفاع نمیکنند شما کیستید که به دفاع از این جانی می پردازید.
میخواهم من بلوچ که در بلوچستان زندگی میکنم ، جواب این خبرنگار را به جای مدعی بدهم.
خبرنگار عزیز در حقیقت اینان آن کسانی هستند که حامیان رژیمند نه دلت سوخت گان به ملت بلوچ ، اینان عیاشند و بی فکر ، میخورند و میخوابند و گاهگاهی یک مطلبی مینویسند و مصاحبه ای بعضی از رسانه های خبری ار ایشنا میگرند درحالیکه کسی تا دیروز اینان را نشناخته بود و به برکت مبارزین مشهور و کارشناس شده اند ، ادعای طرفداری از ملت بلوچ میکنند .
اینان از بلوچستان بدورند ، سختی ندیده اند ، برادرنشان اعدام نشده اند ، گرسنکی و تشنگی نچشیده اند.
اینان شکم پرست و کربات دوستند، نه لباس بلوچی دارند ، نه غیرت بلوچی ، و ...
اینان را به ملت بلوچ ربطی نیست ، فاصله ی اینان به ملت بلوچ از آسمان تا زمین است
تکلیف کارمند هسته ای رژیم را باید ملت بلوچ تعیین کند نه این اوباشان و اراذل ، آن ملتی که روزانه خون میدهد ، آن ملتی که روزانه در جوانانش در خیابانهای بلوچستان اعدام میشوند ، جوانانش در سلولهای رژیم در بدترین شکنجه و تکلیف هستند .
پس جواب ابلهان خاموشی و سلام است .
باشد که بگویند شما تروریستید.
از مبارزین جنبش میخواهند که کارمند هسته ای رژیم را در دادگاه صحرایی شان محاکمه کنند و اگر جنایتکار است اعدامش کنند و اگر بیگناه است آزادش کنند .
شیرجان بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: