۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

آزاد سازی کشت خشخاش اهرمی برای نابودی ملت بلوچ

چند سالی است که رژیم جمهوری اسلامی به بهانه جلوگیری و مبارزه با مواد مخدرمرزهای شرقی کشور را مسدود کرده. و با هزینه سنگین قصد دیوار کشی دارد در صورتی که واضح و روشن است که رژیم قصد مبارزه با مواد مخدر که ملتی را ازپای در آورده ندارد و مقاصد نابودی ملت ایران بخصوص مردم بلوچ را دارد از جمله آزاد سازی کشت خشخاش در بلوچستان چند سالی است که مناطق کوهستانی بلوچستان زیر کشت خشخاش قرار گرفته .
بی آنکه دولت عدالت به ان توجه کند بلکه تشویق و تمجید هم بعمل میاورد اهرمی برای نابودی بلوچ امروزه در بلوچستان کشت خشخاش خیلی بصورت معمولی ادامه دارد این درد خانمان سوز کل مناطق کوهستانی بلوچستان را در بر گرفته و تا به استان هرمزگان و کرمان رسیده اما دولت هیچگونه واکنشی برای متوقف ساختن ان بعمل نیاورده کشت خشخاش امروز به شهرستانها هم رسیده که بسیاری در باغچه منزل ان را کا شت میکنند و امروزه در هر جا خبر از تریاک محلی است آیا اجازه کشت خشخاش دلسوزی برای مردم بلوچ است که در زیر خط فقر قرار دارند یا اهرمی برای نابودی ملت است تا جایی که میشود این مسئله را برسی کرد کشت تریاک برای این مردم هیچگونه منبع درآمدی هم نیست چون بخوبی میدانیم در مناطق کوهستانی وسعت زمین برای کشاورزی اندک است و مساحتی بین صد تا پانصد متر مربع در هر آبادی وجود ندارد و فقط برای مصرف روزانه کفاف میکند و دولت عدالت هم از این کار بسیار خرسند است زیرا بلوچ با دست خود بنیان و ریشه خود را نابود میکند لذا لازم است عزیزانی که در منطقه حرفشان شنیده و برای مردم قابل قبول است کوتاهی نکنند و به این مسئله توجه داشته باشند که مردم بلوچ کاملا در خطر نابودی صد در صد قرار دارد و از رسانه ها انتظار میرود بیشتر به این مسائل بپردازند و نظاره گرنابودی فرزندان خود نباشند

تک کوه نیوز

هیچ نظری موجود نیست: