۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

برای من هم یک واسکت استشهادی درست کنید

برای من هم یک واسکت های استشهادی درست کنید ، ما همه می خواهیم بر سر این خبیث ها استشهادی کنیم .
دیگر خسته شده ایم تا کی جناره ی برادران مان را ببینیم.
میخواهیم دهها تن از نیروهای بیسجی و سپاهی را هلاک کنیم ، بهتر از اینست که خودمان توسط این مزدوران کشته شویم.
این مزدوران روزانه جوانان بلوچ را میکشند ، و سزای این جناتیکاران عملیات استشهادی است .
همه مردم بلوچ و اهل سنت ایران آماده ی عملیات استشهادی باشند و بمب بر تن بندند و این واحد راه حل برای مبارزه با رژیم است.
زابلی ها که از مزدوران رژیم هستند تمام بلوچستان ما را اشغال کرده اند و ما در سرزمین ما یک اجنبی به حساب می آیییم
و آیا این زندگی برای ما قابل زیستن است .
بیایید با شرف و عزت می بمیریم ، بیایید با غیرت و ایمان بمیریم .
یارمحمد بلوچ از بلوچستان اشغالی

هیچ نظری موجود نیست: