۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

موج جدیدی از تبلیغات سمی بر علیہ بر علیہ فرزندان بپا خاستہ و فداکار بلوچستان!


چندی است جوانی بلوچ بنام ابراھیم حسین بر کہ "روشنفکر" نیز تشریف دارند با ناپختگی خاصی بہ تحلیلھای کوتاہ و جھتداراز اوضاع بلوچستان در آشفتھ بازار اینترنت فعال شدہ است۔
آقای حسین بر از مبارزات آزادیخواھانہ در بلوچستان شرقی تمجید می کند و در عین حال سرمچاران قھرمان را در بلوچستان غربی تروریست می داند و بر علیہ فرزندان بپا خاستہ و فداکار بلوچستان تبلیغات رژیم پسندانہ ای را
آغاز کردہ است۔

آقای حسین بر مدافع قلم بدست “قانون اساسی“ است۔
آقای حسین بر در جنگ نرم سپاہ قدس بر علیہ بلوچ خواستہ یا ناخواستہ در صفوف دشمنان بلوچستان جای گرفتہ است۔ البتہ با ژست روشنفکری!
آقای حسین بر با ناپختگی بہ مبارزان می تازد و در عین حال از جنایات حکام تھران و فاشیستھای شیعی در بلوچستان چشم پوشی می کند۔

آشکار است کہ موج جدیدی از تبلیغات سمی بر علیہ ملت مظلوم بلوچ و مبارزان بلوچ آغاز شدہ است۔ و متاسفانہ کوتہ بینی افرادی مانند آقای حسین بر
کار دشمنان بلوچ و بلوچستان را راحت تر کردہ است۔

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ma ay mard nazanin, GH

ناشناس گفت...

از قدیم گفتن
مورچه چیه که کله پاچش چی باشه!
از این سم پاشیا از جانب دشمن و دشمنای دوست نما زیاد پیش میاد.
جوابش فقط خنده است به طرز فکر و وجودشون که خودشون را مثلا کسی میدونند.