۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

تصاوير جديد از دو شهيد عمليات استشهادي انتقام 2 چابهار
۳ نظر:

Salahadin Kurdistani az Soed گفت...

salame khoda bar shomaha ay shehidane jendollah.
Salahadin Kurdistani az Soed

ناشناس گفت...

خوانندگان عزبز این نظر را از دست ندهید

آنهایی که در این عملیات دست داشته اند در نظرهر صاحب خردی دو نفر بوده اند وجندالله عکس آنها رانیز منتشر کرده است ..اگرواقعا سه نفرمی بودند جندالله نمی توانست عکسی منتشر بکند چون جندالله درانتحاب دو نفر از سه نفر دچار تردید می شد ...واقعا که از دروغهای این رژیم آدم شاخ در میاورد...درانفحار پیشین نیز خبرگزاری فارس خبردستگیری عامل انفجاررا داده بود درصورتی که عامل انفجار قبل ازهمه کشته شده بود.......آره ممکن است بیگناهانی را بابرچسب جندالله ووهابی بازداشت واعدام بکند.
احمد از ایرانشهر بلوچستان

ناشناس گفت...

خوانندگان عزبز این نظر را از دست ندهید

آنهایی که در این عملیات دست داشته اند در نظرهر صاحب خردی دو نفر بوده اند وجندالله عکس آنها رانیز منتشر کرده است ..اگرواقعا سه نفرمی بودند جندالله نمی توانست عکسی منتشر بکند چون جندالله درانتحاب دو نفر از سه نفر دچار تردید می شد ...واقعا که از دروغهای این رژیم آدم شاخ در میاورد...درانفحار پیشین نیز خبرگزاری فارس خبردستگیری عامل انفجاررا داده بود درصورتی که عامل انفجار قبل ازهمه شهید شده بود.......آره ممکن است بیگناهانی را بابرچسب جندالله ووهابی بازداشت واعدام بکند.
احمد از بلوچستان