۱۳۸۹ آبان ۱۴, جمعه

امت اسلامي وملت بلو چ ازسه راه يكي رابايد انتخاب كنندزيرا راه چهارمي وجود ندارد.

امت اسلامي وملت بلو چ ازسه راه يكي رابايد انتخاب كنندزيرا راه چهارمي وجود ندارد.
1-حاكميت اشغالگران ومتجاوزين رافضي را تحمل كنندوگوش به فرمان آنهاباشندو با آنهاباشند وبا آنها مساعدت وهمكاري نمايند، كه خداوند متعال باصراحت و قاطعيت اين عمل رارد ميكندواين چنين مسلماني رامنافق ومرتد معرفي ميكند ورفته رفته دين و شريعت غراءمحمدي ازدست اينها خارج ميشودو صفات كفار درآنها سرايت خواهد كرد.
2-سكوت مطلق اختيا ركنند يعني با آنها همكارنباشند ودر مقابل آنهاجهاد هم نكنند اين افرادگرچه از گروه اول بهترنداما خداوند عمل اين افراد راهم نمي پذيرد زيرا گرچه اين افراد كاري به كفار رافضي ندارند اما مسلما كفار با آنها كار دارند وآنها را ميخواهند مانند خود بي دين وبي غيرت كنند.
3-برحسب طاقت خود به مبارزه ومقابله آنهابه پاخيزند واشغالگران ومتجاوز ين زابلي را از مرز و بوم بلوچستان باذلت وخواري بيرون كنند و در اين راه يا آنهارا ميكشند كه غازي ويا اينكه خود كشته ميشوند كه شهيد شده ودر هر دو صورت جنت در انتظار آنهاست.صورت اول ودوم شرعا و عرفا قابل عمل براي مسلمانان نيست وآنها فقط اجازه دارند كه به صورت سوم عمل كنند.
لذا برهمه ما لازمي است كه به مقابله اشغالگران به پاخيزيم ودست اين چپاولگران ودشمنان خدا و رسول را از سرمان كوتاه كنيم.

هیچ نظری موجود نیست: