۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

وقوع انفجاری مهیب در یکی از پایگاههای سپاە پاسداران در شهر جوانرود

دیروز ساعت 22و3 دقیقه به وقت محلی در شهر جوانرود در استان کرمانشاە انفجاری در یکی از پایگاههای سپاە پاسداران در این شهر روی داد.
بنابه گزارش سایت روژههلات نیوز شدت این انفجار به حدی بود که صدای آن از روستاهای اطراف نیز شنیدە شدە و دود ناشی از آن سطح وسیعی از آسمان شهر را پوشاندە بود.
سایت مذکور گزارش دادە است که این انفجار باعث نگرانی اهالی شهر جوانرود و روستاهای اطراف گردیدە و همچنین اشارە میکند که در روزهای اخیر تحرکات نیروهای لباس شخصی در شهر جوانرود به عینه مشاهدە شدە است.
هنوز از علت انفجار و تلفات جانی و تعداد زخمیهای این انفجار هیچگونه خبری از سوی نیروهای حکومتی گزارش نشدە است.
در تاریخ 20 مهر ماه امسال نیز در پادگان امام علی سپاە پاسداران در خرم آباد انفجاری رخ داد که در نتیجه آن 18 نفر کشتە و 12 نفر دیگر زخمی شدند.
رنسانس نیوز

هیچ نظری موجود نیست: