۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

سالهاست که ملتم...

سالهاست که ملتم آرزوی آزادی دارد
سالهاست که رنج شبهای آرام را به دوش می کشند
سالهاست که خون چشمان آنان را فرا گرفته
وجگر گوشه های خویش را غلطان در خون دیده اند
سالهاست که چوبین دار جلوه گرخیابانهاست وسالهاست که قناریان
سبز ملت بلوچ به دار اعدام کشیده می شوند
وسالهاست که مادران پناه خویش را در غم واندوه دیده اند
ورنگ سیاهی را به دامان خویش پرورانده اند
مادرم دیگر تمام شد من بیدارم ودیگر نخواهم خوابید مادرم آرام بخواب آرام

دوستدار شهدای جندالله ایران

هیچ نظری موجود نیست: