۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

ضربه دیگر ی بر حکومت رو به زوال :سازمان ملل به قطعنامه حقوق بشر علیه رژیم رای می دهد

سازمان ملل متحد به قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی رای می دهد.
انتظار می رود مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور قطعنامه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کند.
در پیش نویس این قطعنامه به مواردی نظیر سرکوب گسترده مدافعان حقوق بشر، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های ناعادلانه و شکنجه استناد شده است.
گزارش همچنین از مجازات مرگ در ایران انتقاد کرده و می گوید «سنگسار و خفه کردن به عنوان روش های اعدام در ایران به کار گرفته می شود. ایران همچنین کسانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند به مجازات مرگ محکوم و آن را اجرا کرده است.»
جمهوری اسلامی در پیشاپیش رای گیری از قطعنامه انتقاد کرده است. روز سه شنبه محمد جواد لاریجانی، مسئول شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت : "قطعنامه پر از دروغ است و از کشورهای غربی به دلیل تلاش برای به تصویب رساندن آن انتقاد کرد."
سال پیش، قطعنامه ای که وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم می کرد با ۷۴ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع، در مجمع عمومی شورای امنیت تصویب شد.
پیش نویس قطعنامه امسال همچنین به ادامه تبعیض و دیگر شکل های نقض حقوق بشر در ایران، که گاهی به منزله آزار اقلیت های قومی و مذهبی، مانند کردها، بلوچ ها و مسلمانان سنی است، اشاره می کند.
قطعنامه سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی می خواهد به این نگرانی ها بپردازد و به تعهدات خود در رعایت حقوق بشر عمل کند.

صدای امریکا

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ناشناس بلوچ گفت...

کشتار مادران باردار در بلوچستان جنایت برعلیہ بشریت است۔

خبرکشتار ( “ مرگ و میر “ 12 درصدی! ) مادران بلوچ در روزنامہ خراسان پخش شد تا نسل کشی و قتل عام مردم بلوچ عادی جلوہ دادہ شود۔
اعدام جوانان بلوچ بطور آشکار و نہان ، کشتار مادران باردار و نوزادان بلوچ، دستگیری گستردہ جوانان و اعمال شکنجہ ھای وحشیانہ در زندانہای مخوف اشغالگران نشانہ ھایی آشکار از قتل عام گستردہ و سیستماتیک در بلوچستان ھستند۔
سیاستھای ضدبشری رژیم در بلوچستان طی سہ دھہ گذشتہ و حاکم نمودن باندھای تبہ کار زابلی بر زندگی مردم بلوچ و وطن ما( بلوچستان) شرایط زندگی رابر میلونہا بلوچ غیرقابل تحمل کردہ است۔

تنہا راھی کہ پیش روی ماست مبارزہ بر علیہ بیدادگریہای
موجود و بپاخاستن برعلیہ نظام حاکم است۔
برای نجات مادران و خواھران بیگناہ، بخاطر زندہ ماندن نوزادان بلوچ و برای رھایی مردم و آزادی سرزمین ما باید
بہ صفوف سرمچاران پیوست۔ با مبارزات سازمان یافتہ و آگاھانہ بہ پیش تازیم۔ پیروزی از آن میلیونہا انسان دربند است۔

بلوچ