۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

گزارش تلویزیون العربیه از انفجارهای امروز

۱ نظر:

Baloch گفت...

دم خروس از زیر عبای خامنہ ای پیداست۔

سپاہ مافیایی رژیم ورشکستہ و رھبر جنایتکار آن بہ جو سازی جنون آمیز پرداختہ اند تا خودو حاکمیت ولی سفیہ را از شرایط بحرانی نجات دہند۔
اگرچہ باراہ انداختن جاروجنجالھای تبلیغاتی ھواپیماربائی کذایی و انفجارھای تھران را بہ “ضدانقلاب“ و مخالفان نظام با نسبت می دھند اما خبر ندارند کہ دم خروس از زیر عبای خامنہ ای پیداست۔

Baloch