۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

به خود فروختگان

منافق گربظاهر تازه روي است...
چنين شيرين شيرين زبان وچرب گوي است...
بهدل بامومنان اوكينه داراست...
درون اوهمه پرزهرماراست...
چنين گويدكه من ازمومنانم...
گواه است آن خداي مهربانم...بحرف اودرفريبندخودفروشان...
ولي كافراست بر رب معبود...
زنزدمومنان چون گشت غائب...بهرمومن بوداوسخت خائب...
اگرقادرشودآن بي ديانت...
كندبيخ ازخيانت...
ببين هررافضي واهل بدعت...
كندتقيه به نزداهل سنت...
خيانت ميكندچون گشت ايمن...بمال ونفس اهل ايمان...
الا اي مومن هوشيارصادق...
تمامي شيعه دان منافق...حذرنماي ازگفتارايشان...
مخورفريب زكردار ايشان...
بظاهر هرآدم وميش سليم اند ...
بباطن گرگ وشيطان رژيم اند...
برادر ازمنافقان بپرهيز...
آنان را مارافعي دان بگريز
مجاهد بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: