۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

عروسکی کوکی به نام حسن نصرالله"


۴ نظر:

ناشناس گفت...

سلام و خسته نباشی بر مجاهدان را حق به امید پیروزی بر ضحاکان ولایت فقیه اخوندی ایران یک عرضی مختصر داشتم که باید به عرض بزر گواران

مجاهدبرسانم شاید اسم شهر سیریک که یک شهر مرزی با اکثریت جمعیت 100 درصد سنی درمکران نزدیک به جاسک به گوش شما نخورده

این شهر اخیرا دوسالی هستکه تبدیل به شهرستان شده وحکومت جنایت کار جور وفساد اخوندی اکثرا جمعیتی از شهرستانی ها وغیر بومی

وشعیه های مجاور این شهرستان رابه بهانه های مختلف روانه این شهر وان ها را اسکان داده هست تا از همه حیث وفعالیت چه در زمینه

مذهبی وچه در زمین اداری وغیره برای مرمان بومی وسنی مذهب این شهر دردسر درست کند هز زن ودختری بومی وسنی مذهب به

بهانه کاری در این شهرستان که به ادرات مراجعه میکنند اکثرا مدیران ان ادارت ها وکارمندان شعیه مذهب وسرحدی میباشد که در جندین

مسئله در مقابل حل مشکل کاری انها تقاضای ونیت سوء وپیشنهاد ناموسی برای انها میدهند (در مورد اول دو تن از کارمندان اداره اموزش

وپروش این شهر به یک دختر باکره 17 ساله دبیرستانی در سالن همایش این شهر تجاوزکردنند واب از اب تکان نخورد(درمورد بعدی برادر

رئیس اموزش وپرورش همراه با دو دختر با ماشین سواری پراید اقدام به نوشین مشروب وپس از مستی زیاد یک نوجوان 15 ساله بلوچ را

درجاده میناب جاسک زیرکشیدن واین طفل نوجوان دم ضرب جان با خت واین قضیه هم با فشار وپارتی بازی زیر پا گذاشته شد)(ودر مورد

بعدی معاون کمیته امداد امام خمینی این شهرستان اخیرا زنی که میخواسته بعد از فوت شوهر زیر پوشش این نهاد قراربگیرد از طرف

معاون کمیته تقاضای مورد اهانت قرار گرفت و حل مشکل این خانم را مشروط یه هم خوابی یک شب با دختر 15 ساله اش گذاشته بود که

ا ماجرا هم توسط مسولیین کثیف زیرپا گذاشته شد)واقعا عمق جنایت های حکومت به ظاهر اسلامی بر سر این شهرستان ومردم بومی

با اکثریت جمعیت تسنن توسط اخوند های کثیف زیاد شده که در این بین شرف وناموس وجان ومال واصالت مردم از بین میرود (واخیرا

وبلاگی را در این شهرستان موسوم به سپاه قدس شهرستان سیریک راه اندازی نمود ه اند که همه به عقاید و ارمان های اهل سنت به شدت

توهین وخلفای راشدین را که مورد احترام اهل تسنن هستند را به تمسخر گرفته اند کسی هست که صدای دل من را بشنود کسی هست

مطالب من را به گوش ازادی خواهان حقوق بشر برساند و خیلی مواردی دیگر هست که به عرض

شما خواهیم رساند ببخشد مطالب من ویرایشی ونظم مناسبی ندارد

عائیشه طاهری 19 ساله ازشهرستان سیریک

www.iransirik.blogfa.com این وبلاگ اخوند های کثیف هست که در این شهرستان به اسم سپاه قدس سیریک راه اندازی کر ده اند

ناشناس گفت...

سلام و خسته نباشی بر مجاهدان را حق به امید پیروزی بر ضحاکان ولایت فقیه اخوندی ایران یک عرضی مختصر داشتم که باید به عرض بزر گواران

مجاهدبرسانم شاید اسم شهر سیریک که یک شهر مرزی با اکثریت جمعیت 100 درصد سنی درمکران نزدیک به جاسک به گوش شما نخورده

این شهر اخیرا دوسالی هستکه تبدیل به شهرستان شده وحکومت جنایت کار جور وفساد اخوندی اکثرا جمعیتی از شهرستانی ها وغیر بومی

وشعیه های مجاور این شهرستان رابه بهانه های مختلف روانه این شهر وان ها را اسکان داده هست تا از همه حیث وفعالیت چه در زمینه

مذهبی وچه در زمین اداری وغیره برای مرمان بومی وسنی مذهب این شهر دردسر درست کند هز زن ودختری بومی وسنی مذهب به

بهانه کاری در این شهرستان که به ادرات مراجعه میکنند اکثرا مدیران ان ادارت ها وکارمندان شعیه مذهب وسرحدی میباشد که در جندین

مسئله در مقابل حل مشکل کاری انها تقاضای ونیت سوء وپیشنهاد ناموسی برای انها میدهند (در مورد اول دو تن از کارمندان اداره اموزش

وپروش این شهر به یک دختر باکره 17 ساله دبیرستانی در سالن همایش این شهر تجاوزکردنند واب از اب تکان نخورد(درمورد بعدی برادر

رئیس اموزش وپرورش همراه با دو دختر با ماشین سواری پراید اقدام به نوشین مشروب وپس از مستی زیاد یک نوجوان 15 ساله بلوچ را

درجاده میناب جاسک زیرکشیدن واین طفل نوجوان دم ضرب جان با خت واین قضیه هم با فشار وپارتی بازی زیر پا گذاشته شد)(ودر مورد

بعدی معاون کمیته امداد امام خمینی این شهرستان اخیرا زنی که میخواسته بعد از فوت شوهر زیر پوشش این نهاد قراربگیرد از طرف

معاون کمیته تقاضای مورد اهانت قرار گرفت و حل مشکل این خانم را مشروط یه هم خوابی یک شب با دختر 15 ساله اش گذاشته بود که

ا ماجرا هم توسط مسولیین کثیف زیرپا گذاشته شد)واقعا عمق جنایت های حکومت به ظاهر اسلامی بر سر این شهرستان ومردم بومی

با اکثریت جمعیت تسنن توسط اخوند های کثیف زیاد شده که در این بین شرف وناموس وجان ومال واصالت مردم از بین میرود (واخیرا

وبلاگی را در این شهرستان موسوم به سپاه قدس شهرستان سیریک راه اندازی نمود ه اند که همه به عقاید و ارمان های اهل سنت به شدت

توهین وخلفای راشدین را که مورد احترام اهل تسنن هستند را به تمسخر گرفته اند کسی هست که صدای دل من را بشنود کسی هست

مطالب من را به گوش ازادی خواهان حقوق بشر برساند و خیلی مواردی دیگر هست که به عرض

شما خواهیم رساند ببخشد مطالب من ویرایشی ونظم مناسبی ندارد

عائیشه طاهری 19 ساله ازشهرستان سیریک

www.iransirik.blogfa.com این وبلاگ اخوند های کثیف هست که در این شهرستان به اسم سپاه قدس سیریک راه اندازی کر ده اند

بلـــوچ گفت...

بلـوچستان تاريخی يکپارچه خواهد شـد.

سرزمين اجدادی مردم بلوچ يعنی بلوچستان تاريخ چندهزار ساله و پر فراز ونشيبی را از سر گذرانده است.
آنچه دشمنان کينه توز، بی فرهنگ، زياده خواه و بدور از تمدن در طی سه دهه گذشته بر بلوچ و بلوچستان روا داشته اند در تاريخ ما بی نظير است.
از آغاز حکومت جهل و جنايت آخوندی سياست مخرب فاشيستی و کشتار مردم بيگناه در دستورکار زمامداران ظالم قرارگرفت.
در راستای ساستهای بلوچ ستيزانه بود که زابليهای انگل صفت چون نورا و شهرياری به حکام تاريک انديش تهران قبولاندند تا ديواری بر فلب بلوچستان بنا کنند. وطن اجدادی ما يعنی سرزمين بلوچستان با بنای ديوار جهل و کينه و با صدها کيکومتر سيم خاردار تقسيم شد تا غرايز حيوانی اشغالگران رضايت يابد! و به مرزهای ساختگی انگليس برای هميشه رسميت داده شودـ امـا زهی خيال باطل.

جنايتکاران جنگی مانند نورای زبون و شهرياری جنايتکار که معماران اصلی ديوار جهل هستند با حيف و ميل صدها ميليارد تومان از بيت المال مردم گرسنه و بدبخت ايران مدعی بودند که بنای « ديوار مرزی به امنيت، اشتغال، رفاه و آسايش» اشغالگران منجر خواهد شد.
ادعاهايی که هم اکنون شخص نورا به پوچ بودن شان اعتراف می کند و از فرط ياس و سرخوردگـی ساخت ديوار را دليلی بر خائن بودن خود می داند.

برای ِ من ِ بلوچ ديوار و سيم خاردار هيچ گونه مفهومی ندارد. تربت و شستون، شال و پهره، دزآپ و نيمروز ، ميناب و گوادر، چهبار و پسنی را با هيچ ديواری نمی توان از هم جدا کرد. هر جای بلوچستان وطن من است. وطنی که اجدادم در آن تاريخ آفريده اند.
انگلهايی بی تمدن چون نورا و شهرياری با ديوار و سيم خاردارهايشان، لحظه ای هستند و از بين رفتنی. آنچه ماندنی است ملت بلوچ و سرزمين بلوچستان است و سرزمين بلوچستان يکپارچه خواهــد شد.

بلـــوچ

ناشناس گفت...

http://www.youtube.com/watch?v=DevIJMChawk&feature=share
پیام شیخ انور عوقلی حفظه الله خطاب به مردم امریکا با زبان امریکایی و زیر نویس فارسی

ابومصعب سلفی