۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

كساني كه ادعاميكردند مبارزين با آمريكا دست دارند اين ادعاي پوچشان ازبين رفت

اگر دفاع ازسرزمين اشغال شده تروريست بودن است.اگر دفاع از مظلومان تروريست بودن است.اگر قتال برا اعلاي كلمة الله تروريست بودن است همه ما با افتخار مي گوئيم تروريستيم ونه فقط آمريكا و فرزندان رافضي حاقدش در ايران بلكه تمام دنيا بگويند ما قبول داريم كه تروريستيم.و اين كه كفاردنيا بگويند تروريست اين خود مهر تائيديست بر حق بودنمان.والحمدالله كه امروز كساني كه ادعاميكردند مبارزين با آمريكا دست دارند اين ادعاي پوچشان ازبين رفت وبر همه روشن و واضح شد كه آمريكا با كسي جز روافض حاقد جهنمي ايران نيست واين فيلم اينهاست كه باهم مخالفند. وباز ميگوئيم ما مي آئيم با عملياتهاي استشهادي و شما را درهم ميكوبيم.
الله اكبر الله،اكبر الله، اكبر،
زنده باد جندالله

زنده باد امیر حاج محمد ظاهر بلوچ
مجاهد بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: