۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

سخنان گوهر بار شهید اعظم بنیانگذار جنبش مقاومت جندالله امیر عبدالمالک بلوچ - رح

اگر آنها قوت دارند ، اگر آنها بمب دارند ، اگر آنها ارتش دارند ولی آنها چیزی ندارند که ما داریم. ما جوانانی داریم که برای شهادت آماده هستند. ما کسانی داریم که سینه های خودشان را برای گلوله آماده کرده اند.
ما نباید اجازه بدهیم و انشالله این اجازه را به متجاوزین و مستکبرین نخواهیم داد که آنها بخواهند فردای ما را تعیین کنند.ما به هیچ کس این اجازه را نخواهیم داد. ما باید این زنجیرهای بردگی و غلامی راپاره پاره کنیم ،ما باید این سکوت را بشکنیم و از این باتلاق و ذلت بیرون بیاییم و به خدا قسم هیچ راهی بجز مقاومت و مبارزه نداریم و ما در این مقاومت و مبارزه به هیچ قدرت غربی و شرقی هم نیاز نداریم. ما فقط باید به خدای بزرگ و برتر توکل بکنیم و به خدا اعتماد کنیم و ملت خودمان را بیدار بکنیم ، همانطوری که الحمدلله امروز ملت بیدار است. اینها چیزی نیستند . بخدا قسم اگر ما بیدار شویم و ما بخواهیم مبارزه کنیم با اتکا به خدا و قدرت ایمان و قوت شهادت ، هیچ قدرتی در دنیا نمی تواند در برابر ما بایستد، هیچ قدرتی در دنیا نمی توانددر مقابل ایمان ایستادگی کند. آگر آنها قوت دارند ، اگر آنها بمب دارند ، اگر آنها ارتش دارند ولی آنها چیزی ندارند که ما داریم. ما جوانانی داریم که برای شهادت آماده هستند. ما کسانی داریم که سینه های خودشان را برای گلوله آماده کرده اند. ما کسانی داریم که آماده اند به سینه هایشان بمب ببندند و این جنایتکاران را به سزای اعمال ننگین و منفورشان برسانند. ما چنین کسانی داریم.
تدوین : امید فرزندی از دیار همیشه سبز و گلگون بلوچستان

۱ نظر:

بلوچ گفت...

کشتار مادران باردار در بلوچستان جنایت برعلیہ بشریت است۔

خبرکشتار ( “ مرگ و میر “ 12 درصدی! ) مادران بلوچ در روزنامہ خراسان پخش شد تا نسل کشی و قتل عام مردم بلوچ عادی جلوہ دادہ شود۔
اعدام جوانان بلوچ بطور آشکار و نہان ، کشتار مادران باردار و نوزادان بلوچ، دستگیری گستردہ جوانان و اعمال شکنجہ ھای وحشیانہ در زندانہای مخوف اشغالگران نشانہ ھایی آشکار از قتل عام گستردہ و سیستماتیک در بلوچستان ھستند۔
سیاستھای ضدبشری رژیم در بلوچستان طی سہ دھہ گذشتہ و حاکم نمودن باندھای تبہ کار زابلی بر زندگی مردم بلوچ و وطن ما( بلوچستان) شرایط زندگی رابر میلونہا بلوچ غیرقابل تحمل کردہ است۔

تنہا راھی کہ پیش روی ماست مبارزہ بر علیہ بیدادگریہای
موجود و بپاخاستن برعلیہ نظام حاکم است۔
برای نجات مادران و خواھران بیگناہ، بخاطر زندہ ماندن نوزادان بلوچ و برای رھایی مردم و آزادی سرزمین ما باید
بہ صفوف سرمچاران پیوست۔ با مبارزات سازمان یافتہ و آگاھانہ بہ پیش تازیم۔ پیروزی از آن میلیونہا انسان دربند است۔

بلوچ