۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

خامنه ای جنایتکار از امریکا بابت دشمنی با ملت بلوچ تشکر و قدردانی کرد

خامنه ای خطاب به امریکاییان گفت : از اینکه شما مبارزین ملت بلوچ را تروریست قرار دادید از شما تشکر و قدردانی میکنیم ، ما در ظاهر تقیه میکنیم و بر خلاف شما شعار میدهیم در اصل ما با شما هستیم و اهداف ما و شما که نابودی اسلام و مسلمین می باشد یکی است.
بار دیگر به شما امریکاییان هم فکر و هم عقیده احسنت میگم و از اقدام تان مبنی بر تروریست قرار دادن جنبش مقاومت - جندالله ابراز خرسندی میکنم.

۳ نظر:

جنبش مقاومت مردمی گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت جندالله تصميم وزارت خارجه مبني بر تروريست قرار دادن جنبش را محكوم نموده و اين اقدام را موجب تشجيع رژيم تهران براي جنايت بيشتر در بلوچستان و عليه اهلسنت مي داند و اين اقدام امريكا موجب نا امني بيشتر منطقه خاورميانه خواهد شد و جنبش قطعا در برابر اين اقدام امريكا اقدامات لازم خود را به اجرا درخواهد آورد و وضعيت استراتژيك بلوچستان و مرز دريائي اش و هم مرز بودنش با پاكستان و افغانستان مشكلات زيانباري براي امريكائيان و متحدانش پديد خواهد آورد و جندالله به اين اقدام امريكائيان پاسخي در خور خواهد داد.

البته امريكا هميشه از زورگويان و جنايتكاران و قاتلان وسفاكاني همچون شارون و صهيونيستها حمايت و پشتيباني نموده است و امروز هم در راستاي منافع خود از جنايتكاران رژيم ولايت جهل و جور و جنايت حمايت نموده و مظلومان و ستمديدگان را تروريست معرفي نموده است و اين اقدام امريكا ثابت نموده كه رژيم ايران دوست نزديك امريكاست و اين جنبش نيست كه با امريكا رابطه دارد بلكه رژيم ولايت جهل و جور و سفاهت است كه دوست امريكاست و در همين راستا رهبر جنبش توسط دولت دست نشانده امريكا در افغانستان دستگير و به ايران تحويل داده شد.

جنبش مقاومت نه به حمايت امريكائيان نيازي دارد و نه باكي از محكوميت آنها دارد زيرا كه جنبش با تكيه بر پروردگار و با پشتيباني مردم بپاخواسته است و به اميد الله و با پشتيباني و حمايت مردم به راه جهاد و مبارزه عليه ظلم و جنايت و تجاوز ادامه خواهد داد و شرق و غرب نمي توانند در مبارزات ملت مسلمان بلوچ تاثيري بگذارند.

مشروعيت جهاد عليه ايران از شرق و غرب بدست نيامده است بلكه ملهم از كلام پروردگار و احاديث پيامبر بزرگوار اسلام صلوات الله عليه مي باشد و با پشتيباني مردم مظلوم و ستمديده بلوچ و اهلسنت و دعاي مادران و پدران بوده است و ان شاء الله تا رسيدن به عزت و آزادي ادامه خواهد يافت و محكوم نمودن غرب و شرق هيچ تاثيري بر اين مبارزات نخواهد داشت زيرا غرب و شرق هيچ ارتباطي با جهاد در ايران نداشته و ندارند.

تكليف ملت بلوچ را خود مردمان اين ديار تعيين مي كنند و نيازي به دخالت بيگانگان تهراني و بيگانگان امريكائي ندارند و آن روز بسيار نزديك است كه ملت مسلمان بلوچ به عزت و آزادي در سايه اسلام و قرآن دست يابند.
زنده باد مقاومت
زنده باد اسلام
جنبش مقاومت جندالله

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت جندالله تصميم وزارت خارجه مبني بر تروريست قرار دادن جنبش را محكوم نموده و اين اقدام را موجب تشجيع رژيم تهران براي جنايت بيشتر در بلوچستان و عليه اهلسنت مي داند و اين اقدام امريكا موجب نا امني بيشتر منطقه خاورميانه خواهد شد و جنبش قطعا در برابر اين اقدام امريكا اقدامات لازم خود را به اجرا درخواهد آورد و وضعيت استراتژيك بلوچستان و مرز دريائي اش و هم مرز بودنش با پاكستان و افغانستان مشكلات زيانباري براي امريكائيان و متحدانش پديد خواهد آورد و جندالله به اين اقدام امريكائيان پاسخي در خور خواهد داد.

البته امريكا هميشه از زورگويان و جنايتكاران و قاتلان وسفاكاني همچون شارون و صهيونيستها حمايت و پشتيباني نموده است و امروز هم در راستاي منافع خود از جنايتكاران رژيم ولايت جهل و جور و جنايت حمايت نموده و مظلومان و ستمديدگان را تروريست معرفي نموده است و اين اقدام امريكا ثابت نموده كه رژيم ايران دوست نزديك امريكاست و اين جنبش نيست كه با امريكا رابطه دارد بلكه رژيم ولايت جهل و جور و سفاهت است كه دوست امريكاست و در همين راستا رهبر جنبش توسط دولت دست نشانده امريكا در افغانستان دستگير و به ايران تحويل داده شد.

جنبش مقاومت نه به حمايت امريكائيان نيازي دارد و نه باكي از محكوميت آنها دارد زيرا كه جنبش با تكيه بر پروردگار و با پشتيباني مردم بپاخواسته است و به اميد الله و با پشتيباني و حمايت مردم به راه جهاد و مبارزه عليه ظلم و جنايت و تجاوز ادامه خواهد داد و شرق و غرب نمي توانند در مبارزات ملت مسلمان بلوچ تاثيري بگذارند.

مشروعيت جهاد عليه ايران از شرق و غرب بدست نيامده است بلكه ملهم از كلام پروردگار و احاديث پيامبر بزرگوار اسلام صلوات الله عليه مي باشد و با پشتيباني مردم مظلوم و ستمديده بلوچ و اهلسنت و دعاي مادران و پدران بوده است و ان شاء الله تا رسيدن به عزت و آزادي ادامه خواهد يافت و محكوم نمودن غرب و شرق هيچ تاثيري بر اين مبارزات نخواهد داشت زيرا غرب و شرق هيچ ارتباطي با جهاد در ايران نداشته و ندارند.

تكليف ملت بلوچ را خود مردمان اين ديار تعيين مي كنند و نيازي به دخالت بيگانگان تهراني و بيگانگان امريكائي ندارند و آن روز بسيار نزديك است كه ملت مسلمان بلوچ به عزت و آزادي در سايه اسلام و قرآن دست يابند.
زنده باد مقاومت
زنده باد اسلام
جنبش مقاومت جندالله

ناشناس گفت...

http://www.youtube.com/watch?v=H0AbwDujbI4&feature=related