۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه

برای نجات مادران و خواھران بیگناہ، بخاطر زندہ ماندن نوزادان بلوچ و برای رھایی مردم و آزادی سرزمین ما باید بہ صفوف سرمچاران پیوست۔

کشتار مادران باردار در بلوچستان جنایت برعلیہ بشریت است۔ خبرکشتار ( “ مرگ و میر “ 12 درصدی! ) مادران بلوچ در روزنامہ خراسان پخش شد تا نسل کشی و قتل عام مردم بلوچ عادی جلوہ دادہ شود۔ اعدام جوانان بلوچ بطور آشکار و نہان ، کشتار مادران باردار و نوزادان بلوچ، دستگیری گستردہ جوانان و اعمال شکنجہ ھای وحشیانہ در زندانہای مخوف اشغالگران نشانہ ھایی آشکار از قتل عام گستردہ و سیستماتیک در بلوچستان ھستند۔ سیاستھای ضدبشری رژیم در بلوچستان طی سہ دھہ گذشتہ و حاکم نمودن باندھای تبہ کار زابلی بر زندگی مردم بلوچ و وطن ما( بلوچستان) شرایط زندگی رابر میلونہا بلوچ غیرقابل تحمل کردہ است۔ تنہا راھی کہ پیش روی ماست مبارزہ بر علیہ بیدادگریہای موجود و بپاخاستن برعلیہ نظام حاکم است۔
برای نجات مادران و خواھران بیگناہ، بخاطر زندہ ماندن نوزادان بلوچ و برای رھایی مردم و آزادی سرزمین ما باید بہ صفوف سرمچاران پیوست۔
با مبارزات سازمان یافتہ و آگاھانہ بہ پیش تازیم۔ پیروزی از آن میلیونہا انسان دربند است۔
بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: