۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

آیا خون آخوندها از خون علمای ما پررنگ تر است ؟

چند روز پیش چند زابلی تندرو به یکی از علمای بر جستجه ی اهل سنت حمله ور شدند و به زدن چند ضربات چاقو ایشان را زخمی کردند
این سوالیست که زابلی های تندرو در سرزمین اجدادی ما بلوچستان پاک غنده گری و قلدوری خود را شروع کرده اند و علمای ما را میخواهند از بین ببرند و ما سکوت کنیم ؟؟؟؟
چرا علمای هنگامی برای ادای نماز به سوی مساجد میروند مورد هدف زابلی ها تندرو قرار میگیرند ؟
چرا علمای اهل سنت این عمل ننگین اشغالگران را به شدت محکوم نمیکنند ؟
اگر سلیمانی مورد هدف قرار میگرفت ، آخوندها و رسانه های چه واکنشی داشتند؟
آیا خون آخوندهای از خون علمای ما پررنگ تر است ؟
ای ملت بلوچ و اهل سنت بیدار شوید و بر علیه جنایتکاران و زابلی های تندرو قیام کنید
اگر سکوت بکنیم فردا بر من و تو حمله ور خواهند شد
بهتر است بیاییم به مبارزین ملحق شویم و تا دیر نشده زابلی های تندرو را از بلوچستان بیرون کنیم

یک بلوچ زاهدانی

هیچ نظری موجود نیست: