۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

فیلم مراسم ا عدام جوانان بلوچ در میدان شهر زاهدان یکی از بی نظیرترین صحنه های اعدام در جهان است.

کیانوش توکلی
روزنامه نگار اینترنتی

فیلم مراسم ا عدام جوانان بلوچ در میدان شهر زاهدان یکی از بی نظیرترین صحنه های اعدام در جهان است.
شاید روزی این فیلم جهانی شود ... آری اعدامیان همراه با مردم تا آخرین لحظه شعار می دادند و پاسدار فیلم بردار برای خاموش کردن صدای مردم و صحنه مقاومت اعدام شوندگان مرتب شعار مرگ بر منافق ؛مرگ بر وهابی می داد .. ..
شهید ذبیح الله نارویی «شباب البلوش» یکی از اعدامی ها موفق شد که پاسداران نقاب پوش را از سکو اعدام پرت نماید و درگیری مابین اعدامی و اعدام کنندگان تا آخرین لحظه ادامه دارد و شعار هایی که واضح نیست ولی از هر دو سو صدای شعار می اید ... شهید ذبیح الله نارویی (شباب البلوش) که بود و به چه جرمی اعدام شد ؟ فیلم را کامل ببیند.... البته وقتی طناب دار کشیده می شود ...چشم ها را ببنیدید و گوش هایتان را محکم بگیرید ...لحظه دلخراشی است

هیچ نظری موجود نیست: