۱۳۸۹ آبان ۶, پنجشنبه

شوشتري كه بود

شوشتري كه بود
بسم الله الرحمن الرحيم

اوايل انقلاب به سپاه پيوست ودر درگيريهاي كردستان نقش عمده اي در سركوب ملت مسلمان كرد داشت كردها را به جان هم انداخت وسركوب كرد سپس در جنگ ايران وعراق به مقام بالارسيد تاجائيكه به مقام دوم سپاه منصوب شد، باتوجه به تجربه اي كه در سركوب كردستان رژيم وي رابا اختيارات ويژه جهت سركوب ملت بلوچ به ويژه جنبش مقاومت جندالله منصوب كرد شوشتري كه دردرگيري لارطعم تلخ شكست مفتضحانه را از مجاهدين چشيده بود، اين باربافتنه هاي جديدونقشه هاي شيطاني جديدبه خيال خام خودميخواست مجاهدين رااز صحنه بدركند،نقشه هاي شيطاني وي عبارت اند از :
1-به انزوا كشاندن علما
2-به صحنه آوردن سرداران خائن وخود فروخته بطوريكه اگر كساني كه باهم اختلاف دارند به سردارهاي خود فروخته مراجعه كنند نه به علما
3-هرسرداروخائني موظف بودتعدادي را تحت عنوان بسيج مسلح كرده آماده داشته باشد،شوشتري
كه بااختيارتام آمده بودميدانست كه اين سرداران خودفروخته جزپول چيزديگري رانميشناسند به هرسرداري ميرسيداز بيت المال بذل وبخشش ميكردوبه يكي50ميليون وبه ديگري100ميليون ميدادبيچاره نميدانست كسي براي اين سردارنماهاي خودفروخته تره هم خردنميكند،
شوشتري ميخواست مردم راازعلماجداكند و به سرداران خائن وصل كندتادين ومذهب مردم تضعيف
گرددواين خائنين سوار برسرنوشت مردم گردند، شوشتري ميخواست مرز رابه اين سرداران
خودفروخته بدهد وگفته بود موادمخدررا شماردكنيدولي جلوي مجاهدين رابگيريد
شوشتري نقشه هاي زيادي درسرداشت وبه گمان باطل خويش داشت موفق ميشد وي جلسات زيادي با سرداران خائن درشهرهاوروستاهاي مختلف بلوچستان داشت آخرين جلسه وي درپيشين بود وي بادبدبه وكبكبه وغرور زيادي واردجلسه ميشدكه ناگاه رادمردي ازتبار بلوچ ازهمرزمان شهيد اميرعبدالمالك جلوي اوراگرفت بله اوخود جاودانه كردونگذاشت شوشتري به اهداف شومش برسدونگذاشت رژيم ولايت سفيه خامنه اي به اهداف شوم وننگين خودبرسد بله اوخودراجاودانه كردوداغي بردل خامنه اي گذاشت كه هنوز كه هنوزاست آن رافراموش نكرده است چندروزي است كه شبكه هاي تلويزيوني رژيم آخوندي برنامه هاي مختلفي درباره شوشتري به نمايش ميگذارندكه سرداران خودفروخته مثل پدر مرده هادرآن مرثيه سرائي ميكنندحق هم دارندديگركسي نيست كه به آنهابدون حساب وكتاب ازبيت المال بذل وبخشش بكنددرواقع شوشتري پدرخائنين ومخبرين ومنافقين بود، بامرگ شوشتري نقشه هاي دشمن تاحدود زيادي نقش برآب شد ودشمن نتوانست به اهداف شومش برسد مجاهدين ثابت كردند كه هروقت اراده كنند ميتوانندضربات مهلكي برپيكرمنحوس سران سپاه وديگرسران رژيم واردكنند.

مجاهد بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: