۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

آن سربازی که برادرانم را بیشرمانه میکشد ، معصوم نیست !!! قاتل و جنایتکار است

این تصاویر را برای آن دسته از قاضیانی گذاشته ام که یکطرفه قضاوت و موضعگیری میکنند ، که اگر سربازی در عملیات مبارزین هلاک شود ، بیانیه میدهند که این سرباز بیگناه است ، این سرباز برای خدمت به بلوچستان آمده است، این سرباز فرشته است ، بیگناه و معصوم است و در مقابل مبارزین را محکوم میکنند.
برادرم ! این تصاویر را برای تو گذاشتم که اندکی فکر کنی و بیندیشی ، این سربازی که برادرانم را در مقتلگاه میبرد و بیشرمانه طناب اعدام بر گردنشان می اندازد ، برای کشته شدنشان بیقرار و خوشحال میشود ، این سرباز معصوم نیست .
آیا خدمت سرباز و آمدنش به بلوچستان کشتن برادرانم است ؟ آیا خدمت او به بلوچستان و مردم بلوچستان این است که جوانان بیگناه را بکشد
خیر ! این سرباز دشمن بلوچ و اهل سنت است ، این سرباز ، سرباز خامنه ای جلاد است ، که برای اطاعت از اربابش به بلوچستان آمده که مردم بلوچ را بکشد.
پس برادرام ! به تصاویر بنگر و کمی بیندیش و قضاوت کن ! بیگناه کیست و مظلوم کیست ؟ معصوم کیست ؟
هیچ نظری موجود نیست: