۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

راه وهدف شهید اعظم

دفاع از سرزمین ،مردم ،عزت و دین حق مسلم انسانهاست و هنگامیکه تمام راههای مسالمت آمیز مبارزه برای آزادی و رسیدن به حقوق انسانی ،مدنی ، سیاسی و اجتماعی مسدود باشند و هر فعالیتی با سرکوب مواجه گردد آنگاهست که مبارزه مسلحانه خود به خود مشروعیت می یابد و ما با دانستن سختیها و مشکلات این گونه مبارزه گام در این مسیر نهاده ایم و تا رسیدن به حقوق کامل خود به عقب نخواهیم نشست و شجاعانه در برابر همه تهدیدها ایستادگی خواهیم کرد.
رژیم ولایت فقیه که منبعث از افکار صفوی و ضد بشری و جنایتکارانه و متحجرانه است از یک سو با جنایات و کشتار و از یک سو با اتهام زنی و دروغپراکنی می خواهد چهره جنبش را تخریب نماید اما مبارزان راه آزادی با رعایت اصول انسانی و جهانی فقط در راستای دفاع به مبارزه ادامه خواهند داد و اعدام و کشتار و جنایت رژیم هرگز نمی تواند مبارزان را از راهشان منصرف سازد بلکه این گونه اعمال رذل رژیم آخوندی مبارزین را بیش از پیش متعهد نموده و عزمشان را برای نابودی این رژیم جانی و فاشیست راسخ تر می نماید و عزم و اراده آهنین جوانان مومن و متعهد این دیار می رود تا شکست و نابودی رژیم ولایت فقیه را رقم زند.
زنده باد مقاومت ،زنده باد آزادی
یا زندگی با عزت یا مرگ با شرف

هیچ نظری موجود نیست: