۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

شکم پاره کردند تا تشيع را در ايران حاکم کردند!

دومين تئوريسين ولايت فقيه را در 55 سالگی در کعبه دستگير كردند و تحويل تختگاه عثمانی دادند. پس از اعلام شد "شهيد ثانی" ريشه های ترور، قتل عام، قتل زنجيره ای، ناصبی کشی، تئوری "نصر بالرعب"، تلاش برای تبديل جمهوری به حکومت اسلامی و سرانجام، دولتی که بنام دولت "هولاکوست" بر سرکار است، از دل اين تاريخ 200 ساله بيرون آمده است. علامه محمد باقر مجلسی و مقبره ای که برای او در جمهوری اسلامی ساختند!
آنچه می خوانيد بخش سوم گزارشی است که از کتاب "مهاجرت روحانيون شيعه از جبل عامل به ايران در دوران صفويه" تهيه کرده ايم. کتاب را "مهدی فراهانی مفرد" بر مبنای تحقيقی که دراين باره کرده نوشته است. کتاب در 216 صفحه و در سال 1377 در ايران از سوی انتشاراتی امير کبير منتشر شده اما در شماری کم و بسرعت نيز ناياب شده است. مطالعه کتاب نشان ميدهد که نويسنده و تحقيق کننده نه تنها خود از مذهبيون است، بلکه با گرايش به حکومت شيعه و تمجيد از روحانيون جبل عامل که در همين جهت کوشيده اند دست به تحقيق زده است، اما عليرغم همه ملاحظاتی که کرده و همه گرايشاتش به حکومت ولائی که در متن کتاب مشهود است، ناچار به انتشار مستنداتی شده که اتفاقا ارزش کتاب در همين مستندات است. از جمله درباره بيگانه بودن روحانيون شعيه جبل عامل با فرهنگ و ادب و زبان ايرانی و فارسی و شيفتگی آنها به زبان و فرهنگ عرب. و يا اشاره به چند شهرکوچک ايران که تا قبل از صفويه شيعه نشين بوده و بقيه ايران تماما سنی مذهب. و باز اين که شعيه با شمشير شاه اسماعيل اول و جنايات "تبرائيان" بر ايران حاکم شد و مردم از وحشت مرگ آن را قبول کردند. تبرائيان جلوی مردم را می گرفتند و می گفتند بگو از دشمنان علی -"سنی ها"- تبرا می جوئی! و اگر چنين نمی گفتند درجا شکم آنها را پاره می کردند!
درهمين کتاب می خوانيم که چگونه يک مجتهد جبل عاملی بنام "محقق کرکی" عملا بر دربار صفوی حکومت می کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: