۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

گسترش مبارزات سازمان يافته، منسجم و آزايخواهانه ملی بهترين انتقام است.

به گزارش آژانس خبری تفتان : جناياتی را که حکام اشغالگر تهران در بلوچستان مرتکب شده اند حد و مرزی نيست. از زمان رضا ميرپنج گرفته تا دوران سيدعلی روضه خوان شيره ای، بلوچ و بلوچستان به گونه ای سيستماتيک مورد هجوم فاشيستهای بی تمـدن و در معرض سياستهای مخرب و عملکرد وحشيانه شونيستهای حاکم بوده اند.
اگرچه از ساختن و پرداختن دولت مرکزی شونيستی تهران بوسيله انگليس هشتاد و اندی سال می گذرد و شاه و شيخ همواره سعی در نابودی ملت بلوچ داشته اند اما فرزندان غيور بلوچستان حتی بر بالای دار از حيات پرافتخار ملت خويش دفاع می کنند. در اثرمبارزات مسلحانه سرمچاران بلوچستان لرزه بر اندام پليد اشغالگران افتاده است.
فيلم شهادت سرمچاران سربلند بلوچستان در سايتهای اينترنتی پخش شد وبعنوان بخشی از تاريخ پر افتخار بلوچستان به ثبت رسيد. فيلمـی که مايه افتخار بلوچ و بلوچستان و در عين حال سند ددمنشی اشغالگران فاشيست است. علنی کردن وپخش اين فيلم مشتی آهنين بر پوزه دودزده خامنه ای جلاد و حکومت فرقه ای ـ مافيايی تهران است.
فيلمی که در سراسر جهان پخش شد تا انسانهای آزاده و متمدن ،کارگزاران سازمان ملل متحد و سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر صحنه هايی ازوحشيگری و قساوت حکومت شيعی ـ فرقه ای تهران را در بلوچستان مشاهده کنند و از مظلوميت مردم بلوچ بيش از پيش با خبر شوند. شهدای قهرمان بلوچستان شهيد ذبيح الله ناروئی، شهيد نوتی زهی و شهيد غلامرسول شاهوزهی با ايمان استوار و ايثار جان و زندگی شرافتمندانه شان در راه حـــق و بخاطر حقوق مردم بلوچ بخشی جاودانی و نوين از تاريخ پرافتخاربلوچستان را ساختند. در آخرين لحظات زندگی شرافتمندانه شان با ندای بلند تکبير، الله اکبر گويان و با مشتهای گره کرده نشان دادند که دشمنان بلوچستان بخصوص خامنه ای جلاد تا چه حد بی تمـدن، حقير و ضد بشرهستند.
جنايتکاران زابلی و اشغالگران وحشی بايد بدانند که انتقام خون شهدای بلوچستان را به بهترين نحو خواهيم گرفت. انتقام بلوچ فقـط به معنای « چشم در مقابل چشم » نيست.
با سازماندهی خويش برای کسب حقوق انسانی و ملی بلوچ، با پيشبرد مبارزات هدفمند از دشمنان بی تمدن و ددمنش انتقام خواهيم گرفت..
بهترين نحوه انتقام از فاشيستهای حاکم آزادی سرزمين پاک بلوچستان از وجود اشغالگران فاشيست و رهايی از يوغ بردگـی است.
با تشديد مبارزات سازمان يافته ملی انتقام شهدای بلوچستان را خواهيم گرفت.
آزادی هدف مقدس ماست.

۱ نظر:

بلوچ گفت...

اگـر برادران ترکمن، کرد و اهل تسنن در خراسان، مظلومين درآذربايجان و الاحواز بپاخيزند کار ولايت سفيه قطعا تمام است. استبداد قومی فارس و حاکميت فرقه ای تاريک انديش پايدار نخواهد بود.