۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

بشریت روزانه شاهد قربانی شدن انسان و انسانیت توسط ویروس آخوندی ایران می باشد

آقای سعد حریری رژیم ایران بسان ویروس است و خصلت بارز ویروس در این است که قربانی تضمین کننده حیات آن است و جدا از قربانی در رسته جانداران محسوب نمی شود ولی اگر به بدن قربانی نفوذ کرد آن وقت است که جان می گیرد و به زاد و ولد می پردازد و نه تنها آن قربانی را طعمه خواهد کرد بلکه از آن بعنوان پناهگاه امنی برای حمله به دیگر جانداران و قربانیان خواهد پرداخت و تا زمانی که لبنان بستر مناسبی برای زاد و ولد این ویروس باشد نه تنها شما و مردم لبنان و دیگر بشریت از دست این ویروس در امان نخواهید بود و پدر مرحوم شما یکی از مثالهای بارزی است که این ویروس برای رشد و نمو خود فدا نمود و در خاورمیانه شما تنها نیستید بلکه عراق ، افغانستان ، پاکستان ، آزربایجان ،بحرین ،یمن و حتی سوریه آبستن حضور این ویروس هستند و بشریت روزانه شاهد قربانی شدن انسان و انسانیت توسط ویروس آخوندی ایران می باشد و هشدار به هیچ وجه چاره ساز نیست زیرا همانطور که می دانید ویروس تا موجود است قربانی خواهد گرفت حال لبنان باشد یا عراق یا جای دیگری و بهترین راه برای در امان بودن ، نابودی کامل ویروس است .
معلوم است که احمدی نژاد هیچ وقت گل نثار کسی که به قتل رسانده نخواهد کرد ،رژیمی که مردم خود را به گلوله می بندد چطور می توان از آن انتظار داشت که بر مقبره کسانی که قربانیان تروریسم و افراط گرایی آنند اشک تمساح بریزد حال فرق نمی کند که رفیق حریری باشد یا یکی از صدها و هزاران نفری که در جاهای مختلف دنیا قربانی طمع و فتنه این رژیم بوده و هستند. رژیم آخوندی ایران با این مانور خود در لبنان که با هماهنگی کامل سوریها صورت گرفت ، نه تنها مردم لبنان بلکه دنیا را باری دیگر به چالش کشید تا نشان دهد که در صدور انقلاب ننگینش و پاشیدن بذر فتنه در هر جای که برایش مقدور است ،مصمم است و بقای نامیمونش تا به امروز مدیون همین زیاده خواهی ها و فتنه انگیزیها بوده است ...
نظر یکی از کاربران

هیچ نظری موجود نیست: