۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

بیکاری فریب الوقوع نزدیک به 1000 کارگر در منطقه ازاد چابهار

چابهار بنا بر یک گزارش دریافتی، منطقه ازاد چابهار با انحلال شرکت های تابعه کارگران و کارکنان این شرکتها را به اجبار از طریق قرارداد موقت با یکی از شرکتهای تابعه به نام "موسسه صندوق رفاه" قصد دارد که تا پایان سال حداقل 500 تا 1000 نفر را بیکار نماید. تمامی کسانی که در معرض اخراج قراردارند کارکنان بومی و چابهاری هستند که هر کدام نان آور چند خانوار میباشند.در حالی که مسئولان "موسسه صندوق رفاه" مدعی اند سازمان با بحران درامد روبرو است مدیر عامل سازمان با هماهنگی اقای دکتر بزرگزاده که مدیر موسسه صندوق رفاه است به تعدادی از مدیران حقوق بالای 5 میلیون تومان پرداخت میکنند و ضمن آنکه از امکانات سازمان هم استفاده مینمایند. اقای بزرگزاده با تهدید کارگران هتل لیپار چابهار که وابسته به سازمان است ،قرارد کار دائم انان را به موقت تبدیل نموده است.
تک کوه نیوز

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هتل لیپارچابهاراکنون به فروش رسیده وبسیاری ازکارگران خانهنشین شده اندوحرفشان به جائی راه نداردمسئولین میگویندماهتل راواگذارکردیمبا61نفرپرسنل درصورتی که سوگلی هایشان راجابجاکرده اندمثل آقای حسن عبدالههی -رشید دکالی ومجید آبروش که همه مفتی درگاهشان بودندولی آنهائی که پارتی نداشتند خانه نشینندوحتی خریدارهتل میگوید من نیرونمیخواهم تکلیف آنهاچه میشودخدامیداند اکنون هم قریب به 4.5میلیارد تومن رستوران دریارافروخته اندکه متعلق به سازمان است آنهم دریک مجلس ساختگی وحراج بی سابقه بدون مزایده درحراج دونفرمشتری کهبی سابقه است 6.5میلیاردفروش هتل هم باعث شده کارگرانی بدبخت بدبخت ترشوندخداونداپس کی عدالتت اجرامیشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟