۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه

توطئه ای شوم بر عليه بلوچ و بلوچستان

به گزارش آژانس خبری تفتان : در دوران زمامداری احمدی نژاد و انحصار قدرت در دست « انجمن حجتيه» چندين زابلی سرسپرده و عقده ای در وزارت کشور بخصوص در بخش «تقسيمات کشوری» بکارگماشته شده اند.
بنابه اخبار رسيده جنايتکارانی مانند دهمرده، نورا و شهرياری که انگل وار در تهران بسر می برند با زابليهای وزارت کشور يک باند مافيايی مشترک را تشکيل داده اند که هدف آن تقسيم بلوچستان به دو استان است.
باند تبه کار زابليها در تهران بر عليه بلوچ و بلوچستان در رده های بالای قدرت جا دارند و حتی شخص خامنه ای جــلاد از آنان همه جانبه حمايت می کند.
اخبار رسيده حکايت از توطئه ای شوم دارد که زابليهايی چون شهرياری و نورا طراحان اصلی آن هستند. دشمنان بلوچ و بلوچستان خواب آنرا می بينند که بلوچستان را به دو استان سيستان و مکران تقسيم کنند.
استان سيستان که زابليهای جنايتکار در رؤيای آن بسر می برند زابل، دزآپ و واش را در بر خواهد داشت و شستون،سرباز، پهره وچهبار استان مکران نام خواهد گرفت.
زابليهای فاشيست و فالانژ با اجرای اين توطئه نه تنها بلوچستان را تکه تکه خواهند کرد بلکه کينه توزانه بدنبال حذف اسم تاريخی بلوچستان نيز هستند
لازم به ذکر است که قسمتهايی از سرزمين بلوچستان در دوران سياه پهلوی به زور سرنيزه از بلوچستان تاريخی جدا شده و به خراسان، کرمان و هرمزگان الحاق شدند.
هم اکنون زمان آن فرارسيده تا بهر طريق ممکن مانع دخالتهای بيجا و ظالمانه اشغالگران فاشيست بخصوص زابليهای تبه کار در بلوچستان شويم. با همبستگی و اتحاد از عملی شدن توطئه های دشمنان قسم خورده بلوچستان جلوگيری کنيم. بلوچستان متعلق به ملت بلوچ است. سرزمين تاريخی بلوچستان طی هزاران سال متعلق به بلوچ بوده است. درست است که زابليهای نمک نشناس طی هفتاد و شش سال گذشته از مناطق فارس نشين به بلوچستان کوچانده شده و مردم مهمان نواز بلوچ به آنان پناه داده اند. اما اين نمی تواند دليلی بر نمک نشناسی آنها، کشتار مردم بلوچ و جنون لجام گسيخته شهرياری و نورا ها باشد که کفتار وار به جان بلوچ و بلوچستان افتاده اند.
سرزمين بلوچستان تاريخی کهن دارد. نه اسکندر توانست بر بلوچ چيره شود و نه مغولان. تاريخ پرافتخار بلوچستان گويای شکست صفويها، زنديان، قاجارها و انگليسيها است. اگرچه زابليهای عقده ای و رژيم آخوندی با کارنامه سياه خود جزئی کوچک (۳۰ سال) از تاريخ بلوچستان را بخود اختصاص داده اند اما بدانند که سرزمين بلوچستان و ملت بلوچ ماندنی هستند.

هیچ نظری موجود نیست: