۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

اسیر کنند اعدام کنند تاراج کنند ولی با رویش ناگزیر جوانه چه می کنند!

با حروف نشان بدهند و اسیر کنند اعدام کنند تاراج کنند ولی با رویش ناگزیر جوانه چه می کنند! علی خامنه ای جنایتکار و نظام باطلش بتازند و توحش کنند اما تاریخ را از تکرار باز خواهند داشت ! فرعون کجاست؟!نمرود کجاست؟!چنگیز مغول کجاست؟!لنین و هیتلر و استالین کجایند؟!و دهها دیکتاتور سفاک دیگر کجایند؟!آیا خامنه ای و آخوندها می توانند تاریخ را از تکرار بازدارند ؟! تاریخ تکرار خواهد شد و این شیادان هم به زباله دان تاریخ انداخته خواهند شد. دنیا سکوت کند ، رژیم جنایت کند ، برادر برادر فروشی کند اما ندای حق طلبی و آزادگی دیگر خفه نخواهد شد و جوانه به رویش دوباره خویش ناگزیر و ناگریز است.
زنده باد مقاومت
زنده باد آزادی
زنده باد بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: