۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

شناخت دین آخوند های رافضی - شعر


شناخت دین آخوند های رافضی

------------------------------------------
رافضی را نفـــــــاق آئین است

دشمــــــنی با حقیقت دین است

نـُه َدُهـــــم دین رافضـی به حساب

تقیـــه و جعل و،هـــم دروغین است

مابقـــــی دین او چو بشمـــــاری

دشنــــام است وَسّب وتوهین است

در دل ِ او ، نِــــه ذرۀ نــــوری

زان سبب آن سیاه وچرکین است

از دماغش هر آنچه مــی َتــَرَود

بر عوام ، َســّم و زهر آگین است

آنچــــــه از قلب او بیـــرون آید

متعفـــن چو بوی سرگـــین است

آنــکه دشنام را روا َشمُـــَـرد

طا عتش جمله بر شیاطین است

هر که که دشنـــــام را عبادت گفت

دینـــــدارش مخــــوان که لادین است

سب یاران واهل بیت رسول(ص)

بر روافض عبــادت ودین است

افترا یش بــــــه ازواج نبی(ص)

هم نفاق است وکفـــر تلقین است

هر یک از زوجه های پاک رسول(ص )

مــادر مومنــــین بـــه، این دین است

آنـــــکه توهین به مــــادرش گوید

رافضــــی خبیث ولـــــعین است

قلب پاک پیا مـــــبر اســـــــلام

از روافض به درد وغمگین است

گر به تاریخ مســــلمین نـــــگری

رافضی را گناه ِ ، سنـــــــگین است

در َقـبــــا دست رافضی پنهــــان

تا به آرنج، سرخ ورنـــگین است

هم رکـــابی به دشمن اســلام

پیشۀ رافضی ، ز دیرین است

گرگس لاشـــخوار استعمـــار

ادعا میکند که شــــــاهین است

دست در دست پل برِمر بین

یار رابرت (مَک فارلین) است

بر زبان لاف ضد اســـــرائیل

در عمل مــثـل ( بنیامین) است

گرچه دعــــوای قدس میدارد

قبله اش درگـــــۀ کرملین است

بر عـــرفــــات می کند ریشــخنــد

دوست( شارون) ویار (بیگین) است

دور شــــو از خرافــــــۀ حوزه

آ نـــکه در قــــم ویا ورامین است

از قــــم ومشهد ونجف آخـــوند

هـــم زتهران ویا زقــــزوین است

اوبه حزب ِ ، سیـــاسیش دین گفت

دشمن دین چو مــــار آستین است

دین آخــــوند ، کیش استحـمـــار

مذهب او جوال و خورجین است

می کنــــــد او، الاغ انســــان را

گر چه این کار سخت ننگین است

آنکه خـــر شد برای هـــــــر آخوند

گــوش او، َکی برای یاســین است؟

او ســــــواری نمـــاید هر جاهـــل

خمس وصیغــــه برای او زین است

روضه خوان در دکـــان هر حوزه

جادوگــربوده ، یـا که فالبین است

سخـــن اهــــل دین بُــَود تو حید

اصل ایمـان ودین ، دراین است

اعتقــــــاد وثیق بر( تو حیـــد)

بر همه مومنان چوشیرین است

از( احــــد ) می طلب تو هر حاجت

هر دعــــا ختـــم آن به آمــــین است

جز حقیقت مـــگوی «عبـــدالله»

بندۀ خوب و خاص حق بین است

---------------------------------------
پایان
عبدالله کابلی

هیچ نظری موجود نیست: