۱۳۸۹ شهریور ۲۹, دوشنبه

محصول گندم بلوچستان ازتهران ، اصفهان و يزد سردرآورد.

گندم بلوچستان در سال جاری از کيفيت خوبی برخوردار بود. بدليل کيفيت بالای محصول گندم بلوچستان غارتگران فارس در دهوار، واش، بنپور، پهره و مناطق ديگر بلوچستان سر خرمن ها حاضر شدند تا باز هم با کمک ارگانهای دولتی منجمله جهاد محصول شش ماه زحمت دهقانان بلوچ را به قيمتی ناچيز تصاحب کنند. قيمتی که هيچ تعهدی برای پرداخت آن قائل نيستنـــد.
بر اساس آمار اعلام شده از طرف جهاديها محصول گندم بلوچستان در سال جاری ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ ( دويست و سی هزار تن) و محصول جو ۶۵۰۰۰۰۰۰ ( شصت و پنج هزار تن) و ذرت بلوچستان ۲۶۰۰۰۰۰۰ (بيست و شش هزار تن) بود.
بنا به اعتراف سرکردگان جهاد کشاورزی در ميديای حکومتی « ۹۰۰۰۰۰۰۰ (نود هزار تن) گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان سيستان و بلوچستان خريداری شده است»!
شواهد موجود و منابع مردمی حکايت از آماری دگر دارند. محصول گندم دردزآپ، واش، شستون، دهوار، مگس، پهره، بنپور، دشتياری، چهبار، کنرک، سرباز، گـِه و سيستان در سال جاری به مراتب بيش از آن بود که جهادیهای غارتگر يا خبرگزاری فارس وابسته به پاسداران اعلام می کنند.
ارگانهای غارتگر دولتی منجمله «جهاد کشاورزی» و تاجران سودجوی فارس با شيوه های کلاهبرداری خاص خود، تقريبا ۱۰۰۰۰۰ ( صد هزار ) تن گندم مرغوب بلوچستان را امسال از سر سفره های مردم بلوچ به يغما برده و به تهران، اصفهان، شيراز، کرمان، يزد و قم منتقل کردند.
از طرفی ديگر با تحويل آرد ناخالص و با کيفيت پايين به نانوايی های بلوچستان ادعا دارند که مسئله نان و آرد مصرفی بلوچستان را حل کرده اند و کلی منت هم سر مردم می گذارند.
اشغالگران فاشيست فارس و ارگانهای اشغالگر دولتی نمی توانند انکار کنند که محصول گندم بلوچستان با زور و تزويرازسر سفره کشاورزان و مردم بلوچ ربوده شده و به مناطق فارس نشين منتقل می شود. تا شکم سيرنشدنی فارس را پر کنند و با فقير تر کردن مردم در بلوچستان همچنان
هياهورا ه بياندازند که «بلوچستان محروم» و «مردم بلوچ فقير» هستند..
پــروشــت ءُ پروش باتـــنــت ايران ءُ پاکستـــان


آزات ءُ آبــاد بــات گنجيــں بلوچستــان
محمــد کريم بلـــوچ

------------------------------------------------------------------------
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906210045
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1284279&IdZone=41
http://sb.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=5696
http://sb.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=5119
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904310149

هیچ نظری موجود نیست: