۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

مــَـــــؤت شـــــــــکار


{ شیر مردیں« آزات رینکی » و شهیدیں آئی ءِ بچّاں عبدالمالک رینکی ، عبدالحمید رینکی ،نوک ورناییں شهید عبدالغفور رینکی و جهدکاریں عبدالرؤف رینکی ءِ یات و نام ءَ }

هوشام ءَ مهر ءِ تُـنّـیـگ ، زور انت جُهد ءِ راه

بَلنت نیم شپاں هم ، همنند بنت گوں ماه

مار انت زهیر و درداں ،ترس اش نه انت چه چاه

دَؤرانی تَهر ءَ ماننت ، دپتر به بیت گواه

پـُلّ انت و هر بهار ءَ آتار کن انت جهان

جَمّر به بنت نود ءِ ، وهد ءَ گوں بنت شَلاں

امیت ءِ بنت چراگے ، سمینے کلکشان

چَمّگ به بنت په نازے ، زهان ءَ چه زهاں

اِستال ءِ شاهدی ءَ ، امیت بنت وَدیگ

بیهار و بیم و مؤت اش ، نے داشت کنت پدیگ

مَلّنت و وهد و دَؤر ءَ ، زور انت رنگ پدیگ

زندگ کننت دلاں ماں ، اوشت سال و هم سدیگ

امیت ءِ بَر به زان ئے جهد انت و سوب ءِ راه

جهدانی بَر بزان ئے ، سوب انت کن ئے کماه

رُژن انت و آسرات انت آباتی انت براه

جُهدانی راه ءَ جهدکار ، رَهَز چه بے بلاه

( 2 )

راجانی دَپتراں ماں ، هم چِست و کـَپـت انت باز

هر دؤر ءَ دیستگ انت هم ، تَهرانی رنگ و راز

مَلّنت راج ءِ پُسّگ ، جَنگول و وهدے ناز

زندگ به بیت چو راجے ، پیکه به بیت داز

راج ءَ بلوچ ءِ گواه انت ، دنیای ءِ دپتراں

بیتگ مدام آبات ، مئے هَند و کهچراں

آزات بیتگ آجو ، پَهر ءَ په دنت سراں

زانتکار به بیت و یکدست،لوٹیت وتی دراں

آزات چو بلوچ ات ، آبات ماں جهان

لوٹ اِت وتی هساب ءَ ،چه زوراک و واجهاں

حقاں وتی په جنگ بیت گوں شاه و شه تباں

بیت ئی وتی نشانے ، بیت ئی وتی گِدان

ملک ءِ په سیمسراں هم ،همراه و شَؤر بیت

پَد مانگ ئی اَلس کت، همراه گوں دَؤر بیت

آزات و سرمتاب ات، دُژمن په جـَؤر بیت

مُلک واجه و سر اَت وت ، وژنام ءِ کـَؤر بیت

انگریز که زانتکار ات، هتیار و هم په جنگ

پروشت ئی چو باز راجاں،ٹپ ئی کت انت پلنگ

چیر جَت وا بازیں راجے ، آتکگ بلوچ ءِ دَنگ

کُشت ئی بلوچ ءِ شاه ءَ ،« مهراب »‌شه نهنگ

ایلگار انگریز ءِ ، کرتگ بلوچ تباه

بازانی چاتاں بند کت ،بازانی گپت ساه

بازانی کت درانڈیه ، بازانی کت بیگواه

بازانی سار ئی گپت انت ، چیزے گُلام مڑاه

گَشتگ بلوچ ءِ دؤر و گَشتگ بلوچ ءِ روچ

داتگ بلوچ جنگاں گوں هَلمه و گروچ

سُتک اِش پد انگریز ءِ ، انگریز هم بے موچ

بهر ئی کُت انت مُلک ءَ،لوگ ءَ و جاه و کوچ

وَنڈئی کت انت بلوچاں سئے جاه و سئے بهر

سئے مُلکءَدَین ئی دات انت،حقی کتنت زبهر

ایران و پاکستان ءَ ،کُرت ئی بلوچ ءِ سر

اوگان ءِ بادشاه ءَ ، چُنڑے وا دات هنر

هَتیار و پئؤج باز ات اِے ملک ءِ بادشاه

سرچوپ کت اش بلوچاں،گینگر بیت ساه

بست اِش و چُپت و کُشت اش، بے جُست و بے گناه

راج ءَ بلوچ ءِ پَشت کپت نے پهر و نئیکه ٹاه

چیزے که جه جتگ هم راج ءِ په عزت ءَ

بیگواه و گار و سرچوپ ، بیت انت اناگت ءَ

حقے نه ات بلوچ ءِ ، نے مُلک و دَؤلت ءَ

بیگواه ات مُلک ءِ واجه ،لـَنڈر وا شدّت ءَ

نے بیت زبان بلوچ ءِ ، نے دود و نے رواج

بُرتگ بد اچ بدوّاں ، لَکے دوسر وا باج

کَپت جَهل عزت و شان ، هاکاں هوار تاج

پرشتگ یلانی دیوان ، بور ات لـَوَنگیں راج

چیزے وا لـَڈ اِت انت هم داں مَند و زنگبار ءَ

بلوچ ءِ شاهی بیران ،موتکاں و بَژن ءِ جار ءَ

دَپ چَٹ چُنت کس هم ، بد ءَ گوں همتوار ءَ

بینگانی داب په زَنبے ، هَڈ چونڈی ءَ هوار ءَ

( 3 )

دَؤر انت که تَرّ ایت دائم ، راجانی زور و واک ءَ

کـَد جیل و بند و سرکـُٹ،دار انت راج ءِ جاک ءَ

دپتر وا جهد ءِ نام انت ، جُهداں گوں لِیٹیت تاک ءَ

زُلم ءِ نه مانیت دَؤر هم ، گر که به بیت شیپاک ءَ

زوراکیانی سیه شپ لـَوَنگ شپ چراگ چو

بَلنت و رُژن شاننت ، زانت ءِ بَل و سما گو

استار بنت دلاں ماں ، امیت و بیوس ءِ شو

ژولّیں سیه شپ ءِ زُلم،کـُٹیت ٹـِکّ بدنت رو

جنگول چیزے چست بیت حقاں وتی په لوٹ

آس دات زند و جان ءَ ،زُلم ءِ به سوچ انت کوٹ

نام اِش تاں ابد بیت ، راج ءِ دل ءَ ماں نوٹ

آزاتی ءِ ره ءَ چه ،هچ وهد نه بیت انت چوٹ

ایران ءِ مُلک ءَ آتک چو روباه و ملا زاتاں

هٹلر چه کشت و هون اش،سر کرتگنت یاتاں

نے کـُرد و نے بلوچ اش ، نے ترکمنیں براتاں

نے پارس و نے عرب اش پَجّ ءَ نکت کمزاتاں

بلوچ ءِ ڈیه هولّ بوت جادوگرانی دست

کس تَتک و جِست و چیر بوت،کس مَنجلاں گرست

دپار بوت بند و دار ءِ ،کس سیمسراں چه رَست

کس جهجتگ په راج ءَ ،سر و سرین اِش بست

ایران ءَ آتکگ انت چو جادو و ملا زاتاں

کـُرتش هما که منگول،گواه هم نداته یاتاں

هولّ بوت په جن و چوپ،پجّے نبوت په ماتاں

لیبے وا دست ءِ گـُڈگ،هون ءَ وا پُرّ چاتاں

« آزات » زرت رُمبے بچّاں چه سرمچار

زُلم ءِ بد ءَ په آسے ،راج ءَ په مهر وار

هم رینکیانی زات و هم راج ءِ پهره دار

هم تولگانی جان ءَ ، شیر بیم و سک مزار

درکپتگ انت پڑ ءَ ماں۔ هم جنگ ءَ په نشان

کوه و گران اش کت جاه کینگءَ چه جُشاں

تَهلیں بد اِش جتگ باز،باز اِش کتگ کُشاں

ترس و چه بیم لرز ات،دُژمن وا بیت هُشاں

هور و هوار ات ورنا ، یلیں سرمچار

شه بکش و نارویی هم، قنبرزیی کتگ توار

دهمرده و گمشادزیی...بارانزیی هوار

یک بیت بلوچ ءِ راج و یک بیتگ انت مزار

شیر بیمیں نرمزاراں عبدالمالک ات سر ات

براتاں و راجی دیوان ، اِستارے پــدّر ات

بستگ سُرین شپ ءِ دیم ،کاٹار و هنجر ات

سئیں براتی همراه،بیت انت چو ره گَر اَت

عبدالحمید ات مَستر ،هم جنگ ءَ بیت روان

بازیں بیلی زرتگ، ماں جنگ و جیڑواں

دُژمن ءِ دلی کباب کت گوں جنگ و هملواں

بندیگ ماں پاکستان بیت،بُرت اِش ماں کوڑواں

سر داشت بُرز و گوئشت ئی:زُلم بیته مئی سرا

جاتوگیں دیه و ملاّ ، سُچاں چو انگر ءَ

برداشت کناں بد ءَ نه ،ٹـِکّ گوئشت آ نر ءَ

پاهو ءِ دار ئی چُکّ اِت،هم راج ءِ هاترا

عبدالغفور برتگ موٹلے گوں شوروان

گینگر په «پاسداراں»،اهانی سُتکه جان

وت هم زراب ءَ بمب ءِ، رپتگ چه اے جهان

میرکمبری مزار چو ،وَژنام نوجوان

عبدالرؤف ات چارمی ، براتانی بیت توار

شهمردیں سرمچارے،حق لوٹ و بُرزجار :

ننگ انت که زُلم ءَ مَنّ اوں،راج اوں به بیت وار

آزاتی ءَ وتی په ،ندر انت ساه و سار

( 4 )

« آزات » جهجتگ چه ، دُزّآپ ءِ گنجیں شهر ءَ

بلوچ ءِ هَنداں هرجاه رپتگ وا بـــاز بــــار ءَ

بَچّ ئی به بیت انت نامدار،جهداں و گوں هنر ءَ

وت بالت انت گوں آس ءَ ،روک اِش کتگ گوں سر ءَ

نام اِش چه مُلک درشت،هرکوه و هر گَرے

اِستون ءَ چو توار کت،گرئندانی کُهکرے

مُلک ءَ بلوچ ءِ درگوئست،دنیایءَ بیت سرے

پَهرے بلوچ ءِ دل بیت،دُژمن په هنجرے

مانیت جهان ءَ نامی،میرکمبرانی گوں

دنت انت بلوچ ءِ ورنا،نوروزءِ داب شون

اکبر به بیت به مُلّیت،زردکوهی نَدر هون

بیرک کت اِش بلوچ په،وتی ساه و جون

هَے هَے شهیدیں سالونک مَلّ ئے دلاں به مَلّ

سر جَهل انت تئی سلاماں،ساراُں دمے به جَلّ

لَؤزاں به یاینت رد بنت ، بَر شان به بنت وَلّ

بیلانی شپ چراگ هم ، بـُـرّانی بُـرّ و گـَـلّ

کاینت سَکّی ءِ روچ ،کاینت جهدکار

اے راه ءَ درکپ انت هم،راجانی لک سوار

بیم ءَ دَینت بیهار ، مَـؤت ءَ کن انت شکار

مانیت نام اِش دائم ،ماں دپتراں مزار

«مالک»به بیت الّم، چه کم دروریں سراں

«یعقوب مهرنهاد»چو ،راج ءِ چه مهروراں

« حمید » چو برشکنت ، آسے دلیں پُراں

« غفور » نوهلیں هم، مهر ءِ چه دَروراں

ساه اِش بداتیں زند چو،ساه اش بداتیں راج

راج ءَ په پهرے بیت انت،هاک اِش نداته باج

ورناییں کنگراں په،بیت انت امیری تاج

دودانی بیت انت دَروَر،داشت اِش وتی رَواج

شیرانی شیرشکاری و هَپتار ءِ مور گِرَگ

ماننت زمانگاں ماں ،جنگاں بنت سِرَگ

آبات بنت راجاں ،دروگاں بنت دِرَگ

گار کد نه بنت جهدکار،هچ وهد په مِرَگ

شاباش زُلم شکار و شاباش همبلاں

دائم به بات اِت مئے یات،دائم به بئت گَلاں

راجانی تاج بات اِت،سوبانی هم نشان

زُلمانی وَلگوَجوک اِت ، آباتیں ملپداں

( 5 )

لَـکّیں سلام بات انت «آزات »ءَ همبلیں

پُشترند و راجی زهگ ئی،سرگوئسته شَر تَبیں

بَستگ سُرین و همّت شیرانی سانکلیں

ساه ءَ چه گوئستگ انت سر، سالونک همدلیں

لکّیں سلام بات انت، شیریں شیرزالاں

مهر ءِ که داتگ انت شیر،نوکزات و نوک نهالاں

رودینتگ اش په راج ءَ،شیربیم و شیر هالاں

کـَٹ اِش کتگ په مردی،هم نام و هم کمالاں

لَکّیں سلام بات انت،سربُرز هم هما مات

عبدالمالک ئی که گوئر دات،راجی کتگ په سوگات

ناترس و سرمچاری رودینتگ انت شر زات

دل ئی به بات کوهے،راجانی دپتراں یات

شاباش لکّ هما دل،بند انت سُرین په راج ءَ

زند ءَ چه سرگوئز انت وت،راجءِ په بیه و باج ءَ

دار انت پَهر و دوداں ، مردی په بنت تاج ءَ

گُٹ گِر کن انت بدواه،زُلم ءِ نه مَنّ انت واجه

پئؤجانی دیما دارگ، لَکّاں و هم هزار

کار انت بلوچ ءِ ماتاں، پهراں په نامدار

بیرک بدار انت راج ءِ ، بلوچ ءِ مَلگزار

چَنڈ ایت و بیت گواتو ،تاں زندگ انت مزار


کریم بلوچ _ تَـهـل

2010 ءِ جون ءِ گـُڈی روچاں

هیچ نظری موجود نیست: