۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

مناظره 50 میلیونی! و حماقت شیعه!

استاد محمد باقر سجودی
اینروزها میان خبرها، خبری بود که بموضوع این مقاله مربوط است، خبر این بود که یک سنی به شیعه ها گفت:
ای شیعه ها اگر از بین شما کسی توانست امامت شیعه را از قران ثابت کند 50 میلیون بهش میدهم!
حرف پول و جایزه را پیش کشیدن، چالشی نبود که علمای شیعه بتوانند آنرا نادیده بگیرند و زیر سبیلی رد کنند! پس با وجود آنکه خیلی از علمای درجه اول شیعه ؛مثلآ سیستانی؛ اینروزها مناظره با سنی را تحریم و ممنوع کرده اند ، باز یکی از روحانیون شیعه گفت: بیا مناظره کنیم تا امامت شیعه را از قران ثابت نمایم!!
این حرکت شیعه ها و دعوت به مناظره، بی معنی و دلیل آشکاری بر باطل بودن مذهب شیعه است! زیرا فرض کنید من بگویم:
ای علمای شیعه هرکدام از شما اگر توانستید ثابت کنید در گذشته نزدیک مردی بنام روح الله خمینی وجود داشته و رهبر ایران شده! پس بیایید از من 50 میلیون جایزه بگیرید!!
طبعا این یک ادعای احمقانه است و ثابت کردن وجود خمینی و رهبری او، از آب خوردن هم ساده تر است و مخالفین به هزار دلیل میتوانند مرا رسوا نموده و حق دار جایزه شوند! پس نیازی به مناظره نیست!
بهمین ترتیب اگر کسی بگوید: هرکس توانست توحید یا نبوت یا معاد را از قرآن ثابت کند به او 50 میلیون جایزه میدهم!! بازجواب این سخن احمقانه این است که ما هزار آیه را با ذکر شماره آیه و شماره سوره نشان دهیم و نیازی به مناظره نیست!
به همین ترتیب،امامت پیش شیعه از اصول دین است! یعنی مثل توحید و نبوت و معاد است پس وقتی سنی میگوید: امامت را ثابت کن و 50 میلیون بگیر این باید راحت ترین کار برای شیعه باشد ! و شیعه باید روی مبل لم بدهد و پوزخندی بزند و هزار آیه قران را نشان دهد.

هیچ نظری موجود نیست: