۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه

جاسوس و خائن پروري عراقي توسط ايران

سنى نيوز: مذهب و زنان فاحشه تا تجاوز جنسي به طلبه حوزه وسيله اي براي تخوين و جاسوس پروري.
اولين شعاري که پس از سقوط شاه مطرح شد همان صدور انقلاب بود كه آنهم فقط کشورهاي عربي اسلامي را نشانه رفت و قبل از همه عراق مقصد اولي و اصلي آن بود بطوري که لحظاتي پس از تشکيل شوراي انقلاب و مصادره راديو وتلويزيون توسط حکام جديد پيکان هجوم تبليغاتي متوجه کشورهاي اسلامي عربي شد چند روز پس از سقوط شاه آخوند خزعلي با ماموريتي از رهبري جديد به عبادان آمد و با نصب بلندگوهاي قوي در حاشيه شط العرب و روبروي عراق به زبان عربي شروع به تحريک احساسات شيعيان عراق عليه حکومت وقت کرد و از جانبي ديگر خود خميني با مکاتبات سري و گاها علني سيد محمد باقر صدر را به ورطه مي کشاند و براي هر شخص نيمه سياسي و مستقل حداقل رفتن شاه و آمدن خميني را جابجايي قدرت در راستاي يک جايگزيني از عدم انجام و اتمام ماموريت توسط قبلي که بعدي براي انجام آن آمده است و با تمام نمک نشناسي عليه عراق کشوري که بيش از 15 سال ميزبان تازه بقدرت رسيدها در ايران بود.
حکومت ايران با تسلط غارت منشانه خود بر پول نفت و گاز تحريک عواطف و احساس کور بعضي شيعيان موجود در عراق و ساير کشورهاي خليج را در تمام جوانب استارت زد و مذهب اولين پوشش و در نهايت هزينه اهداف نژادپرستانه حکومت قرار گرفت و اولين کلاه اين کلاه برداري بر سر شيعيان عراق رفت بطوري که عده معدودي از شيعيان عراقي تحت تاثير عواطف کور و با داشتن روابط با ايرانيان معاود و اغفال آنان توسط معممين پرورش يافته و در دامن مراجع ايراني تبديل به جاسوس حلقه به گوش حکومت ايران شدند و خيانت به وطن خود را پيشه کردند خيانتي که اکيدا مي توان آنرا عظيم تر از خيانت عظمي دانست و براي توجيه اين خيانت دين و مذهب را تماما هزينه کردند زيرا همه مي دانند که خيانت با تماما انواعش بزرگترين جرم است و ننگ و قباحت اين عمل مجرمانه، تاريخ افراد و حتي خانواده خائن را دچار لکه ننگين مي کند. ايران مذهب و تقليد را بهترين وسيله براي جذب و پرورش خائنين قرار داده و اين خائنين به وطن و ملت با بهانه کردند مذهب و تقليد از مراجع که همگي ايرانيند عمل خائنانه خود را نه تنها توجيه ميکردند بلکه واجب مي دانستند و اين حرکت خائنانه به جايي رسيد که ايران با تشکيل لشکري به نام بدر و انتخاب فرماندهاني با اصالت ايراني و همکاري عده اي که تا مغز استخوان خيانت کار به وطن خود بودند آنان را به جنگ کشورشان فرستاد که خودش با ان در حال جنگ بود يعني اين عده از خيانت کاران عراقي را به جنگ برادرانشان فرستاد و اين مزدوران کاري را مرتکب شدند که خودشان و وطنشان را در اين آتش سوزاندند که توبه و پشيماني آنان در دنيا و آخرت پذيرفته نيست.
قصد بنده دفاع از نظام وقت وحاکم بر عراق نيست اما سخن بنده با اين خيانت پيشگان آن است که مخالفت با حکومتشان و هم مذهب بودن با حکومتي که تمام بنيانش نژاد پرستانه و آنهم در حال جنگ با کشورشان نمي تواند خيانت عظمي آنها را به و طنشان توجيه کند و اين لکه ننگين خيانت را بر پيشاني خود مهر کردند حکومت ايران با نهايت سوء استفاده از مزدوران مجاني و اتخاذ روشهاي مکارانه تمام سعي خود را کرد تا با روشهاي خبيثانه آنان را دائم الخيانه کند و با توجه به اينکه عده اي از آنان زنان وفرزندان خود رادر عراق رها کرده بودند دولت ايران با نظارت غير محسوس وزارت اطلاعات و با چشم پوشي ازشرايط و قوانين ازدواج بيگانگان با اناث ايراني مصوب خود ازدواج اين خائنان را با دختران و زنان بيوه ايراني را تسهيل کرد و با اين روش مزدوران خود را چهار ميخه کردندو حتي مسائل خانوادگي و اخلاقي راخصوصا در هشت سال گذشته مورد استفاده اطلاعاتي خود قرار دادند وهمه شاهد بوديم که حکومت ايران پس از خوراندن واجبي و قتل مهمترين مقام امنيتي واطلاعاتي به نام سعيد امامي چه بلايي بر سر زنش آوردند چه رسد عراقي وطن فروشي که داراي زن ايراني است و همه به ياد داريم که در سال 1373زماني که با هدفي سياسي نتوانستند به يک طلبه يمني حوثي در حجره حوزه تجاوز جنسي کنند او را در روز روشن از خيابان ربوده به نقطه بيرون از شهر برده ضمن تجاوز بنا بر گفته اي فيلم برداري مي کنند تا وي را مجبور به انقياد از خودشان کنند و پس از اينکه اين طلبه يمني حوثي خبر را بين عده اي مطرح و شايع مي شود حکومت مجبور مي شود ابتداء با فراري دادن متجاوزين و پس از مدتي با يک محاکمه صوري فقط تحت عنوان توبه حکم بتخفيف مجازات و سپس عفو مي دهد و با شنيدن اينگونه جنايات نبايد از نيات پليد اطلاعات و سوءاستفاده از زنان ايراني که با تسهيل و سفارش اداره اطلاعات نظام ايران با غير ايرانيان ازدواج کرده اند غافل شد بنا بر اخبار رسيده از اداره گذرنامه و اقامت عراق فقط در بصره بيش از 4500 زن ايراني با همسر عراقي که داراي پنج برابر فرزند فارسي دان هستند زندگي مي کنند و وجود چند نماينده و وزير ايراني الاصل درمجلس و کابينه عراق در هشت سال گذشته جاي ترديد نيست و فاجعه کبري اين است که دادستان دادگاه عراق که فعلا نماينده مجلس شده با سفر به ايران هر آنچه از عراق مي داند در يکي از مساجد قم به حظار ارائه مي کند که اگر يک ايراني کلمه اي از اينگونه اسرار را در خارج و يا حتي داخل ايران اظهار کند سرش بالاي دار خواهد رفت وبدتر از آن که بعضي از احزاب تماما در آغوش ايران بدنيا آمده و رشد کرده اند و اکنون عراق را جولانگاه خود کرده اند و پس هجوم نيروهاي آمريکا به عراق و سقوط حکومت قبلي نقطه و هدف مشترک خود و اسرائيل و ايران را در انحلال ارتش و اطلاعات وهمه مراکز مهم عملي کردند و کشورعراق را طعمه اي آسان براي آربابان خودکردند و اين در حالي است که خميني پس از سقوط شاه با انحلال ارتش که تا مغز استخوان شاهنشاهي بود موافقت نکرد و تمام نيروهاي امنيتي را دعوت بکار کرد. ضربه اي که اين مزدوران به کشور عراق زدند تنها با همت پاک سرشتان عراقي قابل جبران است.
اميدواريم با فداکاري مخلصانه عاشقان وطن عراق برقامت بلنداي شامخ گذشته خود و بهتر از قبل ايستاده، کسي به خود شهامت دخالت و يا خيانت به آن را نداشته باشد.
ارسالى: رسول حكيم

هیچ نظری موجود نیست: