۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

کشف جدید ا.ن : انگلیس یک جزیره کوچولو در غرب آفریقا!

رییس دولت کودتا در جمع مردم همدان پس از حوادث خود ساخته و یا شاید هم خود پدید آمده و شاید هم خود خواسته اما قرار بوده به گونه ای دیگر پدید آیدو ... به هر طریق بیان داشتند که انگلستان جزیره کوچکی است در غرب آفریقا!!! پس از شنیدن این سخنان گوهر بار به سرعت به سراغ یک نقشه جغرافیایی رفتم و دیدم بر عکس فرموده ایشان انگلستان همچنان در اروپا است و به آفریقا منتقل نشده و تحقیقاتم را ادامه دادم و طی سفری فوق العاده به همدان رفتم و در محلی که ترقه شادی خواسته یا ناخواسته از خود بیخود شده بود فهمیدم که بله انگلستان گویی منتقل شده به غرب آفریقا...

هیچ نظری موجود نیست: