۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

سخنـی کوتـاه با آقــای ناصــربوليـده ای


http://www.youtube.com/watch?v=9ejPViyXfoQ&feature=player_embedded#!

آقای ناصــر بوليــده ای در آغــاز مصاحبـه تان با تلويزيون کــردی آسوسات دو روز بعـد از عمليـات شهيـد اعظـم

چنيـن گفتيـد: «مـن بـه کسانيـکه اعضايـی از خانـواده خودشون رو از دست دادنـد يا زخمـی شدنـد تسليـت می گـم.همــه کسانــی چــون بهــرحـال مـرگ بـرای هيچ کسـی خوب نيسـت هيـچ کاری ارزش اينـو نـداره که آدم به انســان کشتــن دست بزنـــه.......»

بقيــه مصاحبــه تان حرفهايــی تکــراری و بيانگــر مواضــع و نظــرات هميشگــی شمــا بــود. امــا چنــد جملــه بالا کـل گفتگــوی شمــا را تحـت الشعـاع قـرار داد. شمــا به خانـواده هـای اوباش زابلـی، بسيجـی های انسان کـش و پاسداران جنايتکـارتسليـت گفتيد! آيا می دانيـد که خبرنگـاران رژيم پـس از عمليـات شهيــد اعظــم گـزارش دادنــد که هــردو انفجــار در بيــن بسيجی هــا و پاسداران ِ بلوچ کـُــش به وقــوع پيــوست؟ آيا می دانيد که پاســدار احمــدرضـا قاسمی از مجرب تريــن قاتلان مردم بيگناه بلــوچ و يکــی از مهره های اصلــی اطلاعــات رژيــم ، در بيــن زخمــی شدگــان بـود که چنــد روز پيش به جهنــم رفت؟

آقای بوليـده ای ! از شمــا انتظــار نمی رفـت کـه بـه ايـن زودی چنيــن موضعـی اتخاذ کنيــد! اگـر به سابقــه مبارزاتــی تان نظــری بيفکنيــد فبــل از شــروع مبارزات مسلحانـه سرمچــاران خبــری از شمــا در تلويزيــون هـا و راديوهـا نبــود. شمـا که بعنــوان يــک بلـــوچ نقـش «منبــع اخبــار بلــوچستــان» ومفســر را در ميديـا داشته ايـد به برکـت خـون شهــدای بلوچستــان و مبــارزات سرمچــاران بلوچستــان مطــرح شده ايــد. آری شهدايــی که به دســت احمــد رضــا قاسمــی ها به شهادت رسيده انــد. حالا شمــا می آييــد و به خانواده هــای قاتلان ِ فرزنــدان بلــوچ و اشغالگــران بلوچستــان تسليـت می گوئيد؟

آقاـی بوليــده ای! اگــر خبــر نــداری بـا خبـرشـو کـه در بلوچستـان مبـارزه ای آزاديخواهانـه در جريـان اســت. مبـارزه ای که گستـرده و به حــق اسـت. مبـارزه ای تاريخــی بـرای رهايــی از يـوغ استبــداد و بردگـی. مبـارزه بـرای کســب آزادی بلوچستــان و حقــوق ملــت قهرمــان بلوچ. هــزاران تــن از بهتريــن و آگاهتريــن فرزنــدان بلوچستــان با بکار گيــری تاکتيــک جنــگ مسلحانـه در مقابــل دشمـن صـف آرايـی کرده و بـا ايثـار زندگـی، جوانی و جانشان به پيش می تازنــد، تـا ملـت بلـوچ بـه هـدف ديرينـه اش کـه همانـا آزادی و حاکميـت بـر سرنوشـت خويــش اســت، برســـد.

شهيــد محمـــد جان و شهيــد عبدالباســط جان دو تــن از بلوچهــای فداکار و مسئــول بودند که جــان و زندگــی شان را داوطلبانــه وقهرمانانــه فدا کردنــد و تبلـور خشـم ميليونهـا بلـوچ را به خامنــه ای قاتل، اوباش زابلــی و پاسدارهــا، اطلاعاتی هــا و اشغالگــران فاشيســـت نشان دادنــد و بـه دشمنــان فهماندنــد که جهــاد و راه مقــدس سرمچــار شهيــد عبدالمالــک تا پيــروزی ادامــه دارد...

آقای بوليـده ای ! جـای تاســف اســت که چنيــن سـردرگــم هستيــد و بطــور ناگهانــی جلــوی دوربيــن آسوســات شديــد دلســوز و قاتلان و همــدرد خانواده هــای جنايتکــاران!

از آنجائيکــه يک بلــوچ فعــال هستيـد، اگر بخواهيــد می توانيــد با مبــارزه مسلحانــه سرمچــاران بلوچستــان و صفــوف دوســت و دشمن واضح تر و مسئولانه تر برخورد کنيد و چنين اشتبــاهــات بزرگــی را تکـرار نکنيـد.

آژانــس خبـــری تفتــان

۱۰ نظر:

ناشناس گفت...

اگر واقعا آقای بليده ای طرفدار رزمندگان و مبارزين فداکار بلوچ است بايد از ملت بلوچ پوزش به طلبد .

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.
ناشناس گفت...

سلام
ما در زمانی قرار داریم که نیاز به همدلی و وحدت داریم آقای بلیده ای فعال سیاسی است و اگر توجه داشته باشید ایشان در ادامه مطالب از مبارزان دفاع میکنند و امیدوارم خود ایشان در این زمینه توضیح دهند

مير کمبر گفت...

بايد آقای ناصر بليده ای بنشيند و با خودش صدقانه فکر کند. با همفکرانش صحبت کند و مردانه به اشتباه خود اعتراف کرده و از مردم بلوچ بخصوص خانواده های شهدای بلوچستان تا دير نشده صراحتا معذرت خواهی کند.


مير کمبر

بيبگر گفت...

خانهای تن پرور و آسايش طلب بلوچستان چه گلی در گذشته بر سر بلـوچ زده اند که «آقا ناصر» بليده ای بزنـد. اگر ناصر بليده ای بدين گونه پيش رود کم کم با فرخ نگهدار و رضا پهلوی هم نشين خواهد شد و آخرش مانند بستگان خويش به فروش بلوچ و بلوچستان تن خواهد داد. امـا جای شکر است که زمان خيلی تغيير کرده و ديگر بلوچ هرگزاجازه نخواهد داد تا مثل گذشته باز هم به حراج گذاشته شـود.

در حال حاضر شاهد اولين امتحان « آقا ناصر» در پيشگاه مردم بلوچ هستيم. دست خودش هست که قبول شود يا مردود، امـا خوب بداند که اين امتحان تجديدی ندارد.

ناشناس گفت...

البته منظور ناصر از تسلیت گفتن در این مصاحبه به کسانی هست که در جریان عملیات کشته شدند و این کاملا واضح است و دقت بکنید به بقیه حرفهای که او بیان کرد بنظر من بهترین تجزیه و تحلیل را از این وافع بیان کرد. اصلا چرا ناصر تسلیت گفت؟ برای کسانیکه در بلوچستان هستنند شاید درک این مسئله مشکل باشد ولی ناصر که مرتب دنبال کار مردم بلوج در مجامع حقوق بشری است و در پارلمانها هست و اگر این کلمه تسلیت را نمی گفت آن رژیم کار ناصر را مشکل می کرد در جامع بین ا للملی. و او را متهم می کرد به دست داشتن در این کار و خودتان هم خوب می دانید در مجامع بین اللملی این کار قابل دقاع نیست گر چه هم بر حق باشد بنابر این از لحاظ سیاسیی کار کاملا درستی بود. رژیم لابی گری خیلی فعالی دارد و راحت با متهم کردن ناصر وحزب مردم به یک سازمان تروریستی آنها را از صحنه بین المللی جدا بکند. بنابر این بلوچ باید دور اندیش باشد و لحظه ای و احساساتی فکر نکند.

ناشناس گفت...

جناب آقای سعید شما دست بردار نیستید چند کلمه بر علیه بلوچ های سر هم کرده و دائما به ویب سایت های می فرستی دوبار این نوشته خود را به تفتان فرستاده و دو بار به پهره واقعا با عث افتخار دشمنان است، دشمنی و شایعه پراکنی شما بر علیه فعالانبلوچ علیه رژیم. هم می دانند که هر کسی مسئولیت رفتار خودش است، آقای بلیده ای مسئول رفتار و عملکرد خودش است. هم می دانند که آقای بلیده ای نسبت به تمامی بلوچ ها که در خارج از کشور هستند عملکرد قابل ستایشی داشته. به همین دلیل با گسترش فعالیتهای حزب مردم نیز دشمنی رژیم بیشتر شده و ا ز وابسته ها به خود برای تبلیغات بر علیه حزب و شخص ناصر استفاده می کند. در این راه همفکران رژیم در اپوزیسیون مشروطه طلبان و دیگر افراطی نیز در این کار که منافع مشترک یعنی سرکوب و نقض حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم بلوچستان دارند از رژیم در قالب فریب خوردگان بلوچ چه وابسته به رژیم چه به سلطنت طلبان استفاده سوء و ابزاری می کنند. تا با نزدیک کردن خود به یک گروه سیاسی به دیگری حمله بکنند. ولی باید سازمانها و احزاب بلوچی و افراد فعال مواظب باشند تا فریب افرادی مثل شما را نخورند به فعالیت ها خود ادامه بدهند. تا مردم بلوچستان به آزادی خود و حکو مت ملی برسند.
آزاتی امیت

میار بلوچ گفت...

ناطر بلیدہ ای یک فرد فریب کار و ھزار چھرہ است و بسیار دروغو
میار

ناشناس گفت...

جناب آقای سعید شما دست بردار نیستید چند کلمه بر علیه بلوچ های سر هم کرده و دائما به ویب سایت های می فرستی دوبار این نوشته خود را به تفتان فرستاده و دو بار به پهره واقعا با عث افتخار دشمنان است، دشمنی و شایعه پراکنی شما بر علیه فعالانبلوچ علیه رژیم. هم می دانند که هر کسی مسئولیت رفتار خودش است، آقای بلیده ای مسئول رفتار و عملکرد خودش است. هم می دانند که آقای بلیده ای نسبت به تمامی بلوچ ها که در خارج از کشور هستند عملکرد قابل ستایشی داشته. به همین دلیل با گسترش فعالیتهای حزب مردم نیز دشمنی رژیم بیشتر شده و ا ز وابسته ها به خود برای تبلیغات بر علیه حزب و شخص ناصر استفاده می کند. در این راه همفکران رژیم در اپوزیسیون مشروطه طلبان و دیگر افراطی نیز در این کار که منافع مشترک یعنی سرکوب و نقض حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم بلوچستان دارند از رژیم در قالب فریب خوردگان بلوچ چه وابسته به رژیم چه به سلطنت طلبان استفاده سوء و ابزاری می کنند. تا با نزدیک کردن خود به یک گروه سیاسی به دیگری حمله بکنند. ولی باید سازمانها و احزاب بلوچی و افراد فعال مواظب باشند تا فریب افرادی مثل شما را نخورند به فعالیت ها خود ادامه بدهند. تا مردم بلوچستان به آزادی خود و حکو مت ملی برسند.

ناشناس گفت...

خدا رحم کند به حال ملت بلوچ که سیاسیون نمی دانند چه می کنند و بلوچستان در جنگی تحمیلی است و ملت بلوچ برای دفاع از حقوق پایمال شده خود عرفا و شرعا حق دارند.
مرگ بر حکومت فاشیست ولایت فقیه
ننگ بر نامردان برادر فروش و بی غیرت بلوچ