۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

بلوچستان ءِ شهر ءُ دمگ ءُ کلگانی نام


بلوچستان ءِ تماميں شهر ءُ دمگ ءُ کلگاں کرنانی کرن ( سده ها، قرنها) وتی ڈولداريں بلوچی نام بوتگنت. بلئے رند چه مکاريـں رضا ميرپنچ ءِ سوب مئے بازیں شهرانی بلوچی نام په زور بدل بوتنت.

لهتيں چه مئے ملک ءِ شهر ءُ کلگانی بلوچی نام ايش اَنت:

کوهنيں بلوچی نام گئير بلوچی نام دزآپ يا ايرآپ زاهدان

شستون سراوان

بکشاں بخشان

واش خاش

پهره ايرانشهـر

سيه تپاک سياه اتفاق

ڈمـن دامن

گــِه نيک شهر

چهبار چابهار

کنرک کنارک

جاشک جاسک

چامپ چانف

مه گس زابلی

پسابندن پسابندر

ايرکشان ايرافشان

دوست محمد هيرمند

دزک داورپناه

دهوار سوران

سـِب سيب

جالک جالق

نائوگ ناهوک

دپتان يا تپتان تفتان

کتارهنجک قطارخنجک

بـُن پور يا بـُن پهل بمپور

محمد آباد زابل

مهترآباد محترم آباد

پتر ابتر

آزناباد ازمن آباد

هیچ نظری موجود نیست: